VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: İsim -9
Описание:
Использовано: 1 раз

Запустить тестВопрос № 1
Verilənlərdən hansı ismin kategoriyası deyil?
   mənsubiyyətə görə dəyişməsi
   hal şəkilçisi qəbul etməsi
   təsdiq və inkar olması
   tək və cəm olması
   ümumi və xüsusi olması

Вопрос № 2
Hansı uyğunluqlar səhv verilmişdir?
   ev-konkret, yuxu-mücərrəd
   dostluq-konkret, dəniz-mücərrəd
   sevgi-mücərrəd, sinif-konkret
   yoldaşlıq-mücərrəd, paltar-konkret

Вопрос № 3
Hansı sıradakı isimlər həmişə böyük hərflə yazılmalıdır?
   xəzər, amerika, bakı
   çiçək, arzu, nərgiz
   şəhər, okean, dəniz
   pişik, çay, sinif.

Вопрос № 4
hansı sıradakı söz xüsusi isim ola bilməz?
   london
   venera
   arzu
   şəhər

Вопрос № 5
Toplu isimlər olan sıranı seçin.
   qələm, gül, fincan
   dəftərlər, kitab
   camaat, ordu, sürü
   yaylaq, azadlıq, el

Вопрос № 6
İsmin yiyəlik halında olan sözləri seçin.
   dəftəri, şagirdi, kitabı
   dəftərin,şagirdin, kitabın
   dəftərə,şagirdə,kitaba
   dəftərdən,şagirddən,kitabdan

Вопрос № 7
Hansı birləşmədə qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik hal işlənmişdir?
   ağacın yarpağı
   kitab almaq
   Azərbaycanın sərvəti
   ana laylası

Вопрос № 8
Verilənlərdən hansı yanlışdır?
   yönlük hal- kimə? nəyə? haraya?
   adlıq hal- kim? nə? hara?
   təsirlik hal- kimin? nəyin? haranın?
   çıxışlıq hal- kimdən? nədən? haradan?

Вопрос № 9
Mənsubiyyət şəkilçili sözləri tapın.
   mənim arzum, sənin evin, onların bağı, sizin topunuz
   müəllimi, şagirdi, atanı
   onun, qonşunun, bağın
   Bakıda, Gəncədə,

Вопрос № 10
Azərbaycanda ilk dəfə satirik jurnalistikanın əsasını qoyan, "Molla Nəsrəddin"jurnalının banisi olan sənətkar hansıdır?


Вопрос № 11
Hansı cümlədə mübtəda işlənməyib?
   Qonaqlara gözəl bir süfrə açdıq.
   Qara buludlar yavaş-yavaş səmadan çəkilirdi
   Ömər dərindən fikirləşib sevincək dedi.
   Təmiz yerə yumşaq döşəkçələr salınmışdı.

Вопрос № 12

Mətndə 1¬ci boşluğun yerinə hansı ifadə uyğun gəlir?
   təəssüf ki
   nəhayət
   sən demə
   beləliklə

Вопрос № 13

Mətndə hansı suala cavab tapmaq mümkün deyil?
   Süleymaniyyə məscidi hansı şəhərdə yerləşir?
   Süleymaniyyə məscidi kimin şərəfinə tikilib?
   Məscid neçənci əsrdə tikilib?
   Məscidin memarı kim olub?

Вопрос № 14

Mücərrəd mənalı ismi müəyyən edin.
   həyat
   fəvvarə
   gözlük
   qarovulçu

Вопрос № 15

Süleymaniyyə məscidinin tikintisi ümumilikdə neçə il davam edib?
   2 il
   5 il
   8 il
   10 il

Вопрос № 16
Hansı variantda isimlər şəxsə görə düzgün dəyişilməyib?
   şagirdəm, şagirdsən, şagirddir.
   şagirdik, şagirdsiniz,şagirddirlər
   insanam, insansan, insandır.
   insanın, insanda, insandan

Вопрос № 17
Eyni sözün təkrarı ilə düzələn mürəkkəb isimləri göstərin.
   şirin-şirin, az-az, yavaş-yavaş
   kosa-kosa, top-top, daş-daş
   gülə-gülə, qaça-qaça, əl-ələ
   asta-asta, tez-tez, gec-gec

Вопрос № 18
Hansı variantdakı birləşmələrin ikinci tərəfinin yazılışında səhv var?
   sənin şəklin, onun ömrü
   uşağın beyini, oğlanın şəkili
   qızın burnu, mənim beynim
   atamın fikri, gülün ətri

Вопрос № 19
Hansı variantda nöqtələrin yerinə "çıxışlıq hal" şəkilçisi artırılmalıdır?
   Sən..... əvvəl müəllim gəlmişdi.
   Səhər... kimi qardaşımı gözləmişik.
   Vətən.... üçün hər şeyi etməlisən.
   Məktəb... qədər piyada getdik.

Вопрос № 20
Hansı isimlər feildən düzəlmişdir?
   meydan+ça, göz+lük, dəmir+çi
   əl+cək, məktəb+li, vətən+daş
   dost+luq, üzüm+çü, qulaq+cıq
   dara+q, yan+ğın, düşün+cə

Вопрос № 21
İsim haqqında deyilənlərdən hansı doğrudur?
   Köməkçi nitq hissəsidir
   Necə?, Nə cür?, Hansı?, suallarına cavab verir
   Əşyanın adını bildirir
   Kim?, Nə?, Necə?, suallarına cavab verir

Вопрос № 22
Cümlələrdən hansında təsirlik halda işlənmiş isim var?
   Əgər, sən mənə kömək etsəydin yaxşı olardı
   Uşaqlar televizora çox baxmamalıdırlar
   Otaqda bir nəfər olduğu üçün ora daxil olmadım
   Azərbaycanın səfalı yerləri var.

Вопрос № 23
Xitab cümlədə nə bildirir?
   Cümlədə hərəkəti icra edəni bildirir
   Cümlədə müraciət olunanı bildirir
   Cümlədə hərəkəti bildirir
   Cümlədə obyekt bildirir

Вопрос № 24
"Azərbaycan" qəzetinin ilk redaktoru kim olmuşdur.
   Həsən bəy Zərdabi
   Cəlil Məmmədquluzadə
   Ceyhun Hacıbəyli
   Üzeyir Hacıbəyov

Вопрос № 25
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin müvəqqəti yeri hara olmuşdur?
   Gəncə
   Bakı
   Qarabağ
   Naxçıvan

Запустить тест

help Помощь по сайту