VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Підготовка до ЗНО
Описание:
Использовано: 2 раз

Запустить тестВопрос № 1
Лічильник в автобусі, що повернувся після рейсу в гараж, показав збільшення пробігу на 150 км. Чому дорівнюють пройдений шлях та модуль переміщення автобуса ?
   0 км, 150 км
   150 км, 150 км
   75 км, 0 км
   150 км, 0 км

Вопрос № 2
Камінь лежить нерухомо на гірському схилі. Куди напрямлена сила, з якою він діє на схил?
   вертикально вниз
   уздовж схилу вниз
   перпендикулярно до схилу вгору
   вертикально вгору

Вопрос № 3
Укажіть назву вимірювального приладу, принцип дії якого грунтується на зміні деформації пружного тіла внаслідок зміни атмосферного тиску.
   термометр
   психрометр
   гігрометр
   барометр
   динамометр

Вопрос № 4
Укажіть процес, під час якого ідеальний газ виконує роботу лише за рахунок зменшення своєї внутрішньої енергії.
   адіабатне розширення
   ізобарне охолодження
   ізотермічне розширення
   ізохорне охолодження

Вопрос № 5
Визначте, у який спосіб у камері Вільсона отримують перенасичену пару.
   пару швидко нагрівають
   пару опромінюють ультрафіолетовими променями
   об'єм пари швидко збільшують
   об'єм пари швидко зменшують

Вопрос № 7
Визначте, на скільки менший атмосферний тиск на 101-му поверсі хмарочоса на рівні підлоги, ніж на першому також на рівні підлоги. Уважайте, що прискорення вільного падіння 10м/с^2, густина повітря становить 1,3 кг/м^3, а висота кожного поверху - 3 м. Відповідь запишіть у кілопаскалях(писати тільки число, без одиниць вимірювання)
Ответ: 3,9

Вопрос № 8
Внаслідок ожеледиці коефіцієнт тертя між шинами та поверхнею шосе зменшився від 0,72 до 0,18. Визначте, у скільки разів зменшилася максимально можлива швидкість руху на поворотах. Поверхню шосе вважайте горизонтальною.
Ответ: 2

Вопрос № 9
Літак з розмахом крил 12 м летить горизонтально зі швидкістю 900 км/год вздовж магнітного меридіана. визначте різницю потенціалів між кінцями крил. Вертикальна складова магнітного поля Землі дорівнює 50 мкТл. Відповідь запишіть у вольтах (саме число без одиниць вимірювання).
Ответ: 0,15

Вопрос № 10


На рисунку схематично показано початкове (рис.1) та кінцеве (рис.2) положення повзунка реостата,. підключеного до джерела струму з внутрішнім опором 1 Ом. повний опір реостата дорівнює 6 Ом. (Відповідь пишіть без одиниць вимірювання через крапку з комою,наприклад, 8; 1,2) 1)Чому дорівнює опір реостата за положення повзунка, що зображено на рис.2? Відповідь запишіть в омах (Ом). 2)Визначте відношення сили струму в колі за кінцевого положення повзунка реостата до сили струму за початкового положення.
Ответ: 3; 0,5

Вопрос № 11
Як зміниться період власних коливань контуру, якщо його індуктивність збільшити у 20 разів, а ємність зменшити в 5 разів?
   зменшиться в 4 рази
   зменьшиться у 2 рази
   збільшиться в 4 рази
   збільшиться у 2 рази

Вопрос № 12
Тягарець масою 500 г здійснює вертикальні коливання на пружині жорсткістю 200 Н/м. Визначіть амплітуду коливань, якщо на відстані 4 см від положення рівноваги швидкість тягарця становить 0,6 м/с.
   5 см
   6 см
   7 см
   8 см

Вопрос № 13
Визначіть, яка частина від початкової кількості ядер деякого радіоактивного елемента розпадеться за час, що дорівнює чотирьом періодам піврозпаду.
   1/32
   1/16
   3/4
   15/16

Вопрос № 14
Три резистори опором 10 Ом кожний з'єднано послідовно й приєднано до батареї гальванічних елементів. Один із резисторів замінили на резистор опором 4 Ом. У скільки разів змінилася загальна потужність струму в резисторах? Напругу на полюсах батареї вважайте незмінною.
   збільшилася в 1,25 раза
   зменшилася в 1,56 раза
   зменшиласяв 1,25 раза
   збільшилася в 1,56 раза

Запустить тест

help Помощь по сайту