VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Контрольна робота. Орфографічна норма (ІІ частина)
Описание:
Использовано: 3 раз

Запустить тестВопрос № 1
Усі слова в назвах пишуться з великої літери в рядку
   (к)оралові (р)ифи, (п)еревал (с)ен-(б)ернар, (п)алац (с)порту, (п)ланетарна (т)уманність
   (п)івнічна (а)мерика, (с)ейм (п)ольської (р)еспубліки, (с)татут ООН, (д)ень (п)еремоги
   (т)ургенєвські (г)ерої, (б)роварський (р)айон, (з)олоті (в)орота, (д)ев’ята (с)имфонія (б)етховена
   (с)вітовий (о)кеан, (г)енеральний (с)екретар ООН, (п)резидент (у)країни, (г)олова (в)ерховної (р)ади (у)країни
   (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (н)ародний (а)ртист (у)країни, (п)резидент (с)получених (ш)татів (а)мерики, (п)рем’єр-(м)іністр (к)анади

Вопрос № 2
З великої літери перше слово в назві пишеться в рядку
   (м)іжнародна (а)строномічна (с)пілка, (ф)ранкове (с)лово, (б)алканський (п)івострів, (а)ндріївська (ц)ерква
   (с)узір’я (з)олота (р)иба, (г)рупа „(р)анетки”, (г)ордіїв (в)узол, (б)арон (м)юнхгаузен
   (б)іла (ц)ерква, (г)раф (м)онте-(к)рісто, (ш)евченківський (с)тиль, (н)ародний (а)ртист (у)країни
   (м)іністр (о)світи (у)країни, (п)осол (р)еспубліки (п)ольща, (п)резидент (а)кадемії (н)аук (у)країни, (б)ілий (н)алив
   (с)узір’я (в)еликий (в)із, (к)омета (г)аллея, (д)алекий (с)хід, (к)раїни (з)аходу

Вопрос № 3
Усі слова пишуться з малої літери в рядку
   (п)ротока (к)арські (в)орота, (к)рабоподібна (т)уманність, (в)еликий (п)іст, (к)арл (с)міливий
   (р)ентгенівські (п)ромені, (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (т)юркські (п)лемена, (н)арцис (в)узьколистий)
   (с)пасівка, (к)иївський (т)еатр (о)перети, (т)рапеція (о)ріона, (к)авказький (х)ребет
   (н)ароди (п)івночі, (п)івденне (п)олісся, (п)івнічнокримський (к)анал, (з)елений (м)ис
   (с)хідноєвропейська (р)івнина, (б)улонський (л)іс, (н)ова (г)вінея, (я)сна (п)оляна

Вопрос № 4
У якому рядку назви посад, звань, титулів, рангів, чинів, санів пишуться з великої літери
   (ш)ах Аббас Великий, (г)олова Київської міської державної адміністрації, (р)имський (і)мператор, (к)анцлер Німеччини
   (г)ерцог Ришельє, (п)рем’єр-(м)іністр Великої Британії, (с)тарший (м)енеджер, (д)ійсний (ч)лен академії наук
   вулиця (м)аршала Гречка, (п)резидент України, (п)апа Римський, мис (к)апітана Джеральда
   вулиця (г)енерала Ватутіна, (п)рем’єр-(м)іністр Німеччини, (л)ауреат Державної премії ім. Тараса Шевченка, (ч)лен-кореспондент
   (д)октор наук, (к)андидат наук, (с)пікер (в)ерховної (р)ади, (п)осол Республіки Болгарія

Вопрос № 5
У якому рядку всі найменування написано правильно
   Петрів батіг, Великий народний хурал республіки Монголія, Перше Вересня, море достатку на місяці
   палата мір і вимірювальних приладів, День незалежності, станція метро „Контрактова Площа”, Авгієві стайні
   Мала магеланова хмара, республіканське виробниче об’єднання „Поліграфкнига”, течія Гольфстрім, Південно-Західна залізниця
   Нестор Літописець, автомобіль „Таврія”, Грінченків словник, Михайлівський Золотоверхий собор
   проспект Дружби народів, Військово-Грузинська дорога, вулиця Ярославів вал, Балканський півострів

Вопрос № 8
Правильно поділено для переносу всі слова рядка
   бать-ко, сид-жу, об’-єкт, щас-тя
   бадь-орий, міль-ярд, кольо-ри, яск-равий
   жит-тя, але-я, пере-крити, козаць-кий
   під-казка, ґу-дзик, ки-яни, при-свячений
   опе-рація, ві-сь. львів-ський, щед-рість

Вопрос № 9
Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку
   від’-ємний, знай-дений, при-ємний
   пі-джак, пере-ллють, від-дячити
   гай-овий, три-гранний, сон-ний
   вагон-ний, звід-кіль, пое-тичний
   бажа-ння, посі-яний, слаб-кість

Вопрос № 10
Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку
   пів-ясена, сльо-зи, солом’я-ний
   водо-грай, краї-на, найцін-ніше
   багат-ство, хвой-ний, ку-льовий
   че-сть, сер-йозний, приватиза-ція
   облич-чя, небо-схил, край-небо

Вопрос № 11
Виберіть декілька відповідей. Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядках
   Ки-їв, дев’-ять, змага-ння
   перед-звін, вік-но, туман-ний
   крає-вид, пере-класти, під-йом
   суд-жу, вольо-вий, куль-ка
   арф’-яр, прось-ба, люд-ський

Вопрос № 12
Усі іменники пишуться через дефіс у рядку
   обер/майстер, грамо/метр, віце/канцлер, вагоно/обіг
   пів/вірш, радіус/вектор, грот/щогла, військово/службовець
   літако/виліт, жокей/клуб, екс/міністр, грам/маса
   міні/клас, максі/спідниця, радіо/техніка, яхт/клуб
   супер/клас, кіловат/година, міні/маркет, стерео/система

Вопрос № 13
У якому рядку всі слова написано правильно?
   капітан 1 рангу-інженер, віце-король, ля мажор, дубль-бемоль
   дельтачастинки, вагоногодина, пів’Яремчі, спецвипуск
   креп-жоржет, інженер-технік-технолог, афро-американець, супер-держава
   пів’їжака, західно-український, Батьківщина-мати, інженер-конструктор
   купівля-продаж, інтернет-магазин, Вовчик Братчик, хліб-сіль

Вопрос № 14
Усі слова написано правильно в рядку
   перукар-стиліст, гори-Карпати, місто герой, Хлопчик Мізинчик
   сонтрава, буркун-зілля, риба-молот, яблука „циганки”
   лікар-хірург, червона-рута, груша „бера”, слива „угорка”
   учень-відмінник, трава-звіробій, художник-мариніст, вовк-самітник
   всюдихід-тягач, балада-репортаж, місяць-князь, учитель-математик

Вопрос № 17
У всіх словах якого рядка пишеться знак м’якшення?
   п..єса, пенал..ті, об..єктив, порт..є
   шансон..є, кан..йон, модел..єр, пен..юар
   Н..ютон, прем..єр, рел..єф, міл..ярд
   Нел..сон, Гот..є, фал..сифікація, ін..юрколегія
   об..єктивний, лоял.ний, вексел.., порт..є

Вопрос № 18
У всіх словах якого рядка відбувається подвоєння приголосних?
   ан..отація, Йєл..оустон, нет..о, стак..ато
   ір..егулярний, тон..а, гам..а, конфет..і
   ак..умулятор, лоб..і, ак..уратний, бон..ський
   Ел..ада, ім..обілізація, інновація, мок..о
   інкас..атор, ап..арат, коміс..ія, Апен..іни

Вопрос № 20
У всіх словах якого рядка на місці крапок пишеться є?
   во..водство, конф..денційний, бен..фіс, п..са
   Рів..ра, Р..пін, р..форма, с..квоя
   бельгі..ць, вінч..стер, абітурі..нт, мол..кула
   бель..таж, фу..те, кано.., ре..міграційний

Вопрос № 21
У всіх словах якого рядка відбувається подвоєння приголосних?
   ан..отація, Йєл..оустон, нет..о, стак..ато
   Ел..ада, ім..обілізація, інновація, мок..о
   ір..егулярний, тон..а, гам..а, конфет..і
   ак..умулятор, лоб..і, ак..уратний, бон..ський
   інкас..атор, ап..арат, коміс..ія, Апен..іни

Вопрос № 22
Замість крапок букву Є треба писати у прізвищах
   Р...пін, Н...красов, Б...лов, Л...бедєв
   Л...сков, Авд...єв, Бондар...в
   Тимиряз..в, В...ласкес, С...ров
   Мат...йко, Он...гін, Н...стеров

Вопрос № 23
Букву И треба писати на місці крапок у всіх словах
   Пущ...н, Синиц...н, Рад...щев
   Саж...н, Куїндж... , Б...гич
   Стасев...ч, Чинг...схан, Чич...ков
   Абаш...дзе, Пришв...н, Ц...церон

Вопрос № 24
Як пишуть назви міст з артиклем типу Ріо...де...Жанейро?
   окремо
   разом
   з одним дефісом
   з двома дефісами

Вопрос № 25
Географічні назви — іменники, що складаються з прикметника та іменника, з’єднаних сполучним звуком, а також прикметники, що походять від них, пишуться...
   окремо
   обидва слова з великої букви
   разом
   через дефіс

Вопрос № 26
Верни/город, Печи/води, Копай/город, Гуляй/поле, Крути/броди пишуться
   через дефіс
   окремо
   Разом
   Окремо: два слова з великої букви

Вопрос № 27
Окремо треба писати всі слова в рядку
   на/відмінно, з/ранку, до/смаку
   до/побачення, без/сумніву, по/тихеньку
   на/вздогін, на/диво, з/радості
   без/відома, до/речі, на/жаль
   по/третє, з/середини, в/міру

Вопрос № 28
Разом треба писати виділені слова у реченнях
   На/решті й ти збагнув, що щастя за гроші не купити.
   Я загоїти хочу вам рани не на/віки чи роки - на мить.
   Тепер сняться мені ті гострі милі очі, але що було, те на/віки минуло.
   Огонь тривоги вилизав глибокі западини в щоках - аж усмокталися вони в/середину.
   Думки, як чорна галич, на/зустріч ночі креслили круги.

Запустить тест

help Помощь по сайту