VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Табличні величини та алгоритми їх опрацювання. Тематичне оцінювання.
Описание:
Использовано: 9 раз

Запустить тестВопрос № 1
Що таке масив?
   Різнотипні величини, що мають спільне ім’я
   Сукупність рядків і стовпців
   Пронумерована сукупність значень, що мають спільне ім’я і тип
   Великий обсяг інформації

Вопрос № 2
Що таке і - індекс?
   Номер максимального елемента масиву
   Ознака числового масиву
   Розмірність масиву
   Порядковий номер елемента у масиві

Вопрос № 3

Визначте, яких значень набудуть елементи масиву після виконання оператора А[1] := А[3] + А[5]?
   23 5 7 8 16 13
   2 5 7 8 16 13
   2 5 2 8 2 13
   3 5 7 8 16 13

Вопрос № 4
Як описати масив а з 25 цілих чисел?
   var а: array[1..25] of Integer;
   var mas: array[0..25] of Integer;
   var а: array[1..25] of Real;
   var а: Integer;

Вопрос № 5
Які величини можна описати як масив?
   Оцінки учня з інформатики, які він отримав протягом семестру
   Список учнів
   Корінь рівняння
   Тематична оцінка

Вопрос № 7
Чому дорівнює значення змінної К після виконання фрагмента програми? var a: array [1..8] of Integer; і, k: Integer; begin for і := 1 to 8 do a[і] := і*3; k := a[1]+a[8]; …
Ответ: 27

Вопрос № 8

Вкажіть на багаторядкове текстове поле в середовищі Lazarus
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 9
Запишіть ім'я першого елемента масиву a
Ответ: a[1]

Вопрос № 10
Значенням цієї властивості є набір значень (текстів), розташованих у рядках багаторядкового текстового поля
   Visible
   Lines
   Scrollbars
   Height

Вопрос № 11
Як визначити кількість елементів у масиві Memo1.Lines?
   Memo1.Lines
   Memo1.Clear
   Memo1.Lines.Count
   Memo1.Add

Вопрос № 12
Як описати масив А з 10 слів?
   type mas = array[1..10] of String; var A: mas
   var A: array[1..10] of Real
   var A: String
   var A: array[1..10] of String

Вопрос № 13

N := Memo1.Lines.Count; Чому дорівнює значення змінної N?
   2
   5
   4
   6

Вопрос № 14


Визначте результат виконання фрагмента програми: S := 0; For i := 1 To 5 do S := S+ A[i];
Ответ: 29

Вопрос № 15

Визначте результат виконання фрагмента програми: P := 1; For i := 1 to 5 do If A[i]<5 Then P := P*A[i];
   29
   3
   15
   18

Вопрос № 17
Які задачі належать до задач на пошук у масиві елемента із заданою властивістю?
   Знаходження суми елементів масиву
   Визначення кількості додатних елементів масиву
   Визначення найбільшого елемента масиву
   Подвоєння значень елементів масиву

Вопрос № 18
Який графічний метод використовують під час побудови гістограми?
   Pie
   Rectangle
   Polyline
   LineTo

Вопрос № 19
Як у розділі VAR описати табличну величину з 5 елементів типу Фігура?
   var a: array [0..5] of integer;
   var b: array [0..5] of TShape;
   var b: array [0..10] of TShape;
   var a: array [0..5] of String;

Вопрос № 20
Властивість компонента Фігура, яка дозволяє змінити її форму ...
   Shape
   Lines
   Picture
   Name

Запустить тест

help Помощь по сайту