VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Уживання великої літери
Описание:
Использовано: 1 раз

Запустить тестВопрос № 1
Усі слова в назвах пишуться з великої літери в рядку
   (к)оралові (р)ифи, (п)еревал (с)ен-(б)ернар, (п)алац (с)порту,(п)ланетарна (т)уманність
   (п)івнічна (а)мерика, (с)ейм (п)ольської (р)еспубліки, (с)татут ООН, (д)ень (п)еремоги
   (т)ургенєвські (г)ерої, (б)роварський (р)айон, (з)олоті (в)орота,(д)ев’ята (с)имфонія (б)етховена
   (с)вітовий (о)кеан, (г)енеральний (с)екретар ООН, (п)резидент (у)країни, (г)олова (в)ерховної (р)ади (у)країни
   з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (н)ародний (а)ртист (у)країни, (п)резидент (с)получених (ш)татів (а)мерики, (п)рем’єр-(м)іністр (к)анади

Вопрос № 2
З великої літери перше слово в назві пишеться в рядку
   (м)іжнародна (а)строномічна (с)пілка, (ф)ранкове (с)лово, (б)алканський (п)івострів, (а)ндріївська (ц)ерква
   (с)узір’я (з)олота (р)иба, (г)рупа „(р)анетки”, (г)ордіїв (в)узол, (б)арон (м)юнхгаузен
   (б)іла (ц)ерква, (г)раф (м)онте-(к)рісто, (ш)евченківський (с)тиль, (н)ародний (а)ртист (у)країни
   (м)іністр (о)світи (у)країни, (п)осол (р)еспубліки (п)ольща, (п)резидент (а)кадемії (н)аук (у)країни, (б)ілий (н)алив
   (с)узір’я (в)еликий (в)із, (к)омета (г)аллея, (д)алекий (с)хід, (к)раїни (з)аходу

Вопрос № 3
Усі слова пишуться з малої літери в рядку
   (п)ротока (к)арські (в)орота, (к)рабоподібна (т)уманність, (в)еликий (п)іст, (к)арл (с)міливий
   (р)ентгенівські (п)ромені, (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (т)юркські (п)лемена, (н)арцис (в)узьколистий
   (с)пасівка, (к)иївський (т)еатр (о)перети, (т)рапеція (о)ріона, (к)авказький (х)ребет
   (н)ароди (п)івночі, (п)івденне (п)олісся, (п)івнічнокримський (к)анал, (з)елений (м)ис
   (с)хідноєвропейська (р)івнина, (б)улонський (л)іс, (н)ова (г)вінея, (я)сна (п)оляна

Вопрос № 4
У якому рядку назви посад, звань, титулів, рангів, чинів, санів пишуться з великої літери
   (ш)ах Аббас Великий, (г)олова Київської міської державної адміністрації, (р)имський (і)мператор, (к)анцлер Німеччини
   (г)ерцог Ришельє, (п)рем’єр-(м)іністр Великої Британії, (с)тарший (м)енеджер, (д)ійсний (ч)лен академії наук
   вулиця (м)аршала Гречка, (п)резидент України, (п)апа Римський, мис (к)апітана Джеральда
   вулиця (г)енерала Ватутіна, (п)рем’єр-(м)іністр Німеччини, (л)ауреат Державної премії ім. Тараса Шевченка, (ч)лен-кореспондент
   (д)октор наук, (к)андидат наук, (с)пікер (в)ерховної (р)ади, (п)осол Республіки Болгарія

Вопрос № 5
У якому рядку всі найменування написано правильно
   Нестор Літописець, автомобіль „Таврія”, Грінченків словник, Михайлівський Золотоверхий собор
   палата мір і вимірювальних приладів, День незалежності, станція метро „Контрактова Площа”, Авгієві стайні
   Петрів батіг, Великий народний хурал республіки Монголія, Перше Вересня, море достатку на місяці
   Мала магеланова хмара, республіканське виробниче об’єднання „Поліграфкнига”, течія Гольфстрім, Південно-Західна залізниця
   проспект Дружби народів, Військово-Грузинська дорога, вулиця Ярославів вал, Балканський півострів

Вопрос № 6
У якому рядку допущено орфографічну помилку
   Князівство Монако, лауреат пісенного конкурсу „Нова хвиля”, Драгоманівські читання, пушкінські рукописи
   бальзаківський вік, медаль за відвагу, Дюма Старший, Конституція України
   Міжнародна асоціація україністів, вулиця Ярославів Вал, громадянська війна, шевченкіана
   місто Гола Пристань, Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, Виконавчий комітет Донецької обласної ради народних депутатів,Американська федерація праці
   Лохвицький повіт, Верховний суд США, Товариство об’єднаних українських канадців, Донецька шахта „Вітка-Глибока”

Вопрос № 7
„Зайва” назва в рядку
   (в)сесвітній (ф)орум з (о)світи, (в)сеукраїнський (д)ень (б)ібліотек, (д)ень (у)країнського (к)іно, (д)ень (н)езалежності (у)країни
   (д)олина (б)аросса, (а)рхіпелаг (у)олліс, (г)рафство (д)орсет, (п)ровінція (т)іроль
   (г)рінвіцький (м)еридіан, (в)елике (в)едмеже (о)зеро, (а)льпійсько-(г)імалайський (г)ірський (п)ояс, (л)етичівський (р)айон
   (п)орт (б)алаклава, (п)ристань Ржищів, (с)танція (ф)астів, (к)иївський (в)окзал (у Москві)
   (а)ндріївська (ц)ерква, (з)олоті (в)орота, (п)ечерська (л)авра, (х)отинський (з)амок

Вопрос № 8
Слово, велика/мала літера в якому пишеться залежно від контексту, ужито в рядку
   А Руський літопис, Федеративна Республіка Бразилія, міст Єлизавети, Карибське море
   острів Баффінова Земля, Вінницький краєзнавчий музей, Мавка, Меджибізький замок
   фортеця-палац Алькасар, День незалежності Республіки Киргизстан, Казанської ікони Божої Матері, трава забий-круча
   Львівський палац одруження, Дід Мороз, Івасик-Телесик, Вітчизняна війна
   Семирічна війна, Лютнева революція, Міжнародний жіночий день, Харківський клуб метробудівців

Вопрос № 9
Велика літера в найменуванні - (1)(к)арпатсько-(2)(у)жгородська (3)(н)аступальна (4)(о)перація (5)(у)країнського (6)(ф)ронту (7)(п)ід (8)(ч)ас (9)(в)еликої (10)(в)ітчизняної (11)(в)ійни - пишеться у словах (номер зазначено перед словом)
   1, 3, 4, 9
   1, 5, 6, 9, 10, 11
   1, 2, 5, 9, 10
   1, 3, 5, 6, 10
   3, 4, 5, 9, 10

Запустить тест

help Помощь по сайту