VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Контрольна робота з теми "Практична риторика"
Описание:
Использовано: 2 раз

Запустить тестВопрос № 1
Риторика - це...
   наука про правильне застосування міміки та жестикуляції
   наука про правильну артикуляцію звуків мовлення;
   наука про культуру спілкування та мовлення;
   наука і мистецтво переконувати співрозмовників.
   наука про стилі та типи мовлення

Вопрос № 2
Риторика виникла у ...
   Древньому Римі
   Древньому Єгипті
   Стародавній Греції
   Київській Русі
   Вавилоні

Вопрос № 3
Давньогрецький філософ Арістотель уважав риторику ...
   мистецтвом говорити витончено;
   мистецтвом акторів;
   мистецтвом воїнів;
   мистецтвом переконання;
   мистецтвом дипломатів.

Вопрос № 4
Синонімом до словосполучення "ораторське мистецтво" є ...
   акторство
   дикторство;
   красномовство;
   спілкування
   суперечка

Вопрос № 5
Продовжте речення: «Видатні оратори Київської Русі — це...».
   Демосфен і Цицерон.
   Іларіон і Кирило Туровський.
   Феофан Прокопович і Григорій Сковорода
   Михайло Ломоносов і Георгій Кониський.
   Арістотель і Платон

Вопрос № 6
Тема виступу - це...
   основна галузь роздумів оратора, у межах якої він добирає явища та факти, що розглядаються у виступі;
   роз’яснення, тлумачення, інтерпретація подій та фактів;
   це предмет, відображений у певному ракурсі, який став змістом промови;
   уміння оратора виступати без підготовки.
   план виступу

Вопрос № 7
Виберіть декілька правильних відповідей. Вимогами до мовлення оратора є ...
   точність формулювань
   емоційний стан промовця
   стислість і небагатослівність
   своєрідність та оригінальність
   краса мовлення

Вопрос № 8
Формулу мовленнєвої діяльності можна зобразити так:
   чому - про що - хто - кому - коли - де;
   хто - кому - чому - про що - де - коли;
   про що - хто - кому - чому - де - коли;
   де - коли - про що - хто - кому - чому;
   коли - де - хто - кому - чому - про що.

Вопрос № 9
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. До рис хорошого співрозмовника належать ...
   враховувати соціальний статус
   уміння слухати
   виявляти інтерес до того, з ким спілкується
   спілкуватися з ними їхньою мовою
   використовувати етикетні формули

Вопрос № 10
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Невербальними засобами виразності мовлення є ...
   прийом "трьох приємних облич"
   наочні засоби
   панібратство
   жести
   міміка

Вопрос № 11
Виберіть декіфлька варіантів правильних відповідей. До видів слухання відносять ...
   слухання - заради задоволення
   візуалізація
   удумливе слухання
   критичне слухання
   емпатичне слухання

Вопрос № 12
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. При моделюванні аудиторії оратор повинен ...
   бути красномовним
   добре знати предмет розмови
   тримати зоровий контакт з аудиторією
   на ходу визначати реакцію слухачів
   намагатися бачити в кожному співбесідника

Вопрос № 13
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. До мовних прийомів красномовства відносять ...
   використання риторичних фігур
   впевненість оратора
   використання гумору
   перетворення монолога на діалог
   розкутість

Вопрос № 14
Яким чином риторика пов'язується із психологією?
   дозволяє ораторові контролювати власний душевний стан і настрій, а такожнастрій аудиторії
   вводить у світ ірреальності, коли людина прагне душевного пошуку істини
   відкриває закони творення словесного образу засобами мовлення
   за допомогою жестів і правильної міміки допомогає зразково виступити перед слухачами

Вопрос № 15
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Оратору мають бути властиві особливі риси. Це ...
   глибокі знання
   чарівність
   артистизм
   упевненість у собі
   об'єктивність

Вопрос № 16
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Для увиразнення промови оратору потрібні ...
   помірні паузи
   повільний темп мовлення
   логічний наголос
   чітка артикуляція
   яскраві емоції

Вопрос № 17
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Цілями слухання є ...
   емоційні переживання
   розуміння
   аналіз та оцінка змісту інформації
   суб'єктивне сприйняття інформації
   запам'ятовування

Вопрос № 18
Найважливішим у налагодженні контакту з аудиторією є ...
   емоційна налаштованість
   жести оратора
   поза і міміка оратора
   зоровий контакт з аудиторією
   мовні прийоми утримання уваги аудиторії

Вопрос № 19
Хто такий оратор?
   людина, яка вміє красномовно говорити
   той, хто виголошує промови, а також володіє даром виступати перед аудиторією
   це той, хто бажає опанувати науку риторику
   це відомі стародавні вчені, які вміли гарно і переконливо говорити і залишили нам у спадок багато тексті різних промов

Вопрос № 20
Виберіть декілька тверджень. Спілкування можливе за наявності
   адресата та адресанта;
   артистизму й обізнаності;
   уміння комунікувати;
   мети й теми мовленнєвої діяльності;
   упевненості в собі.

Запустить тест

help Помощь по сайту