VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Повторення. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
Описание:
Использовано: 5 раз

Запустить тестВопрос № 1
Вкажіть рядок слів, розташованих в алфавітному порядку
   олень, подруга, павич
   завдання, дециметр, донька
   зручний, добуток, дрова
   новий, обруч, отаман
   дерево, яхта, ніч

Вопрос № 2
Вкажіть рядок слів, що мають більшу кількість букв, ніж звуків
   щастя, бджолиний, нетто
   щавель, виїжджати, ремінь
   кількість, порівняння, джмелик
   приємність, м'який, сеньйора
   вітання, любов, приязнь

Вопрос № 3
Спрощення на письмі відбувається у всіх словах рядка
   чес...ний, балас...ний, улес...ливий
   рідкіс...ний, хвас...ливий, зап'яс...ний
   капос...ний, тиж...невий, студен...ський
   виїз...ний, щас...ливий, мас...ний
   виїз..жати, сер...це, со...нячний

Вопрос № 4
М'який знак треба ставити на місці пропуску в усіх словах рядка
   павіл...йон, міл...йон, брин...чати
   медал...йон, Уман...щина, кан...йон
   кур...йоз, конферанс..є, ад...ютант
   рюш..., марсел...єза, волин...ський
   сер...йозний, різ..бяр, лл...яний

Вопрос № 5
Позначте звуки, які є спільними для слів яблучко, щасливий, листячко, пішачок:
   [а], [ч], [й];
   [а], [ч], [л];
   [а], [ч];
   [а], [к], [ч].
   [а], [о], [ч].

Вопрос № 6
Позначте рядок, у якому всі слова правильно поділені для переносу:
   мі-сто, міс-то, ліс-ок, пар-та;
   хо-джу, пі-джак, від-дзвеніти, за-світло;
   о-рел, кри-латий, до-звілля, ви-хід;
   буль-йон, ку-ку-руд-за, міль-йон, оа-зис.
   пів-яб-лу-ка, дев'-яно-сто, наї-жа-че-ний

Вопрос № 7
Позначте рядок, у якому кількість звуків і букв однакова:
   ліжко, джерельний, здоров’я, жанр;
   яблуко, парта, їдальня, щастя;
   ясність, щедрість, святковий, щирість;
   олень, читання, джаз, дитина;
   зозуля, єдність, покоління, дзінь

Вопрос № 8
Позначте рядок слів, у якому фонетичний запис відображає правильну вимову:
   просьба [прос’ба];
   береговий [береговий];
   пісня [піс’на’];
   учишся [учес’а].
   палець [палец’].

Вопрос № 9
Визначте рядок слів, у якому немає помилки в чергуванні голосних звуків
   юність — юності вісь — осі слово — слів виріс — виросла
   піст — постувати промінь — проміня папір — папіру Василів — Василевого
   шести — шість смуток — смутку рій — рою оберіг — оберігу
   борона — борін бюлетень — бюлетня ворота — воріт борода — борід
   коло — кіл любов — любві село — сіл дорога — доріг

Вопрос № 10
Визначте, у якому рядку всі склади відкриті.
   каталог, чайка, голка, гордий, перебільшувати
   сестра, рушник, усмішка, реп’ях
   гора, говорю, думаю, світити, сподіватися
   затверджено, надзвичайний, навпаки, дітки
   зірка, волосся, мрія, ящик

Вопрос № 11
Визначте рядок, у якому не порушено правило спрощення в усіх групах приголосних
   брязк — брязнути, блиск — блискнути, аспірант — аспіранський
   тиждень — тижневий, виїзд — виїздний, писк — пискнути
   випуск — випускний, контраст — контрасний, улестити — улестливий
   тиск — тиснути, користь — корисливий, масло — масний
   студент — студенський, пропуск — пропускний, щастя — щасливий

Вопрос № 12
У якому рядку в усіх словах приголосні тверді?
   поличка, сила, рік, струна, смужка
   працювати, життя, хазяїн, монета, година
   сказати, полотно, сон, велосипед, весна
   навчатися, влітку, людина, серце, зірочка
   зоря, розмова, стіл, золото, віз

Вопрос № 13
У якому рядку в усіх словах буквосполучення дж і дз позначають один звук?
   підземний, віджити, відзоріти, дзвонар, джунглі
   підзолистий, піджарити, дзвеніти, дзбан, дзенькіт
   дзюркіт, джміль, джерело, дзьоб, дзеркало
   підживлення, джаз, кукурудза, відзвучати, джем
   віджити, піджарка, дзеркало, джміль, джаз

Вопрос № 14
У якому рядку в усіх словах наголос падає на перший склад?
   видача, видавництво, вигода, винятковий
   заховувати, захід, зацікавлювати, збентежити
   колія, аґрусовий, вада, ввечері
   виноградний, виробничий, вирішальний
   захист, нагорода, козир, високо, напруга

Вопрос № 15
Літеру и слід писати в усіх словах рядка:
   аркт..чний, черв..нь, віт..рець, зл..денний
   кр..ло, хв..лювати, л..сиця, св..тина
   мереж..во, тепл..ця, вул..чка, в..личезний
   фіз..ка, п..ріг, кр..вий, мар..во
   ж..ття, в..сочінь, бр..ніти, с..лище

Вопрос № 16
Літеру е слід писати в усіх словах рядка:
   вип..щений, долон..чка, м..тричний, зуп..нятися
   удалеч..ні, ліж..чко, м..ткий, кр..латий
   книж..чка, м..даль, ш..почеться, шел..ст
   од..колон, б..нтежити, дал..на, кл..котіти
   піс..нька, б..рег, кач..чка, боч..чка, зуп..нка

Вопрос № 17
Укажіть рядок, у якому всі слова вживаються без апострофа.
   рум..яний, мереф..янський, верб..я, В..ячеслав, Лук..яненко
   роз..ятрити, з..ясувати, міль..ярд, гар..ячий, фортеп..яно
   трьох..ярусний, пів..юрти, р..юмсати, Св..ятослав, пред..явник
   дзв..якнути, мавп..ячий, цв..ях, бур..я, моркв..яний
   пів..яблука, св..ято, р..ясно, р..юмсати, бур..ян

Вопрос № 18
Позначте рядок, у якому усі слова пишуться з апострофом
   в..юнкий, духм..яний, торф..яний, підв..язати
   св..ященик, цв..ях, св..ятковий, в..яз
   вм..ятина, верф..яний, моркв..яний, варшав..янка
   горохв..яник, зарум..янитися, дріб..язковий, м...ята
   вольтер..янець, напів..ява, відв..язати, круп..яний

Вопрос № 19
Позначте рядок, де всі слова написано відповідно до правил уживання великої літери.
   Інститут іноземної філології Національного Педагогічного Університету імені М. Драгоманова, Міністерство охорони здоров’я України, День Учителя, кандидат філологічних наук, журнал «Диво слово», викладач Кафедри англійської мови
   Інститут іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, Міністерство Охорони Здоров’я України, День Учителя, Кандидат філологічних наук, журнал «Диво слово», викладач кафедри англійської мови
   Інститут іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, Міністерство охорони здоров’я України, День учителя, кандидат філологічних наук, журнал «Диво слово», викладач кафедри англійської мови
   Інститут Іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, Міністерство охорони здоров’я України, День учителя, кандидат філологічних наук, журнал «Диво слово», Викладач кафедри англійської мови
   Інститут Іноземної Філології Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, Міністерство охорони здоров’я України, день учителя, кандидат Філологічних наук, журнал «Диво слово», Викладач кафедри Англійської мови

Вопрос № 20
Позначте рядок, у якому допущено орфографічну помилку.
   акумуляція, белетристика, грип, ідилія, колектив
   бонна, панна, тонна, пенні, вілла, мірра
   імміграція, ірраціональний, ірреальний, Джоні, Голандія
   марокканець, колектив, сума, апарат, Яффа
   грип, тонна, сума, вілла, ідилія

Вопрос № 21
Позначте рядок, у якому на місці пропущеної літери слід писати и
   ц..стерна, к..парис, сп..рт, Аркт..ка, п..нгвін
   арт..кль, С..нгапур, реж..сер, студ..я, тр..умф
   л..мон, дез..нфекція, ш..рма, колор..т, д..аграма
   Алж..р, Ч..лі, ш..фр, д..спут, с..мпатія
   кол..ктив, контрр..волюція, інт..рмецо, р..туал

Вопрос № 22
Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з буквосполученням ьо
   л..н, л..довик, тр..х, л..тчик, Мурав..в
   син..го, кол..ру, сер..зно, бад..рий, с..годні
   вол..вий, лиц..вий, пол..вий, га..вий, ма..ріти
   верхн..го, л..х, тін..вий, д..готь, л..дяник
   кол..ровий, л..х, л..тчик, ра..н, ма..р

Вопрос № 23
Відбувається подовження у формі орудного відмінка однини в усіх словах рядка
   щирість, любов, подорож
   піч, вісь, розкіш
   ніч, молодь, приязнь
   глазур, міць, сіль
   сміливість, верф, тінь

Вопрос № 24
Відбувається зміна приголосних під час словотворення в усіх словах рядка
   безпека, чех, Камчатка, брат
   віск, убогий, вереск, студент
   турок, студент, грек, арбітраж
   яйце, молоко, вік, людський
   Рига, Париж, ткач, парубок

Вопрос № 25
Чергування приголосних відбувається в рядку в усіх словах
   тюрок, купець, Бахмач, Черкаси
   Бучач, латиш, Сиваш, брат
   Прага, парубок, Мекка, товариш
   волох, чех, Овруч, Острог
   Галич, Кагарлик, ткач, Лютеж

Запустить тест

help Помощь по сайту