VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Підсумкова контрольна робота з теми "Алгоритми та програми"
Описание:
Использовано: 4 раз

Запустить тестВопрос № 1
Величина - це…
   константа
   значення змінної
   назва змінної
   окремий інформаційний об’єкт

Вопрос № 2
Які імена допустимі як ідентифікатори?
   Primer 1
   IF
   9A
   summa

Вопрос № 3
Вид величини - це…
   константа або змінна
   множина допустимих значень величини
   назва, що вільно обирається програмістом для елементів програми
   спосіб використання величини в алгоритмі

Вопрос № 4
Тип величини визначає…
   Тип величини визначає…
   обсяг пам’яті, необхідний для збереження величини;
   засіб використання величини в алгоритмі
   множину допустимих значень величини;

Вопрос № 5
var X, Y: Integer; Чому дорівнює значення Х після виконання послідовності присвоювань: Х := 10; Y := 3*Х; Х := Х + Y;
Ответ: 40

Вопрос № 6
Який компонент призначений для введення і відображення короткого текстового рядка?
   Button
   Memo
   Edit
   Label

Вопрос № 7
Який текст виводиться у вікно повідомлення? var A : Integer; begin A := 5; A:= 25 - A*2; ShowMessage(IntToStr(A))
Ответ: 15

Вопрос № 8
Які типи даних належать до цілих типів?
   Іnteger
   Real
   Char
   Boolean

Вопрос № 9
var A, В : Integer; Визначте, чому дорівнює А після виконання операторів: В := 3568; А := В div 10 mod 10;
Ответ: 6

Вопрос № 10
Чому дорівнює значення логічного виразу x <= 10, якщо х = 10?
   True
   False

Вопрос № 11
Чому дорівнює значення логічного виразу (A <= B) and (A = B - 2), якщо А = 2, В = 4?
   True
   False

Вопрос № 12
var x, y, z : Integer; A, B, C : Boolean; Які оператори присвоювання допустимі?
   z := x<y;
   A := x>y;
   C := A Or B;
   C := A + B;

Вопрос № 13
Яке значення буде виведено в поле Edit1? var X, Y, Z : Integer; A : Boolean; begin X := 10; Y := 12; Z := 30; A := (X < Y) аnd (Y < Z) аnd (Z mod Y = 0); Edit1.Text := BoolToStr(A,False); end;
Ответ: 0

Вопрос № 14
var S: String; { ... } S := 'Hello, world'; Визначте, чому дорівнює значення функції Length(S).
   10
   9
   12
   13

Вопрос № 15
S1 := '123'; S2 := '456'; S3 := '1234'; Які з наведених виразів істинні?
   S1 < S2;
   S3 > S1;
   S1 = S2;
   S1 > S2;

Вопрос № 16
x := 0.147; Label1.Caption := FormatFloat('#0.0000',x); Яке значення буде виведено?
   0,15
   0,1570
   0,1470
   ,147

Вопрос № 17
Яке значення буде виведено в поле Edit1? var A: Real; S: String; begin А := StrToFloat('5.35'); A := 2*A; Edit1.Text:=FloatToStr(А); end;
Ответ: 10,7

Вопрос № 18

Який оператор відповідає поданій блок-схемі?
   If A<5 Then A := A-1 Else A := A+1;
   If A<5 Then A := A+1;
   If A<5 Then A := A+1 Else A := A-1;
   If A<5 Then A := A-1;

Вопрос № 19
Визначте, якого значення набуває змінна В після виконання фрагмента програми. var A, B, C, Max: Integer; begin A := 13; B := 12; If A > B*B Then B := A-B; If B > A-1 Then begin B := B-A; A:= A-B end Else begin A := A-B; B := B-A end; {…}
Ответ: 11

Вопрос № 20
x=10. Чому дорівнює y після виконання оператора? Позначте одну правильну відповідь. If x<0 Тhen y := x Else If x <= 5 Then y := sqr(x) Else y := 2*x;
   x=10, y=20;
   x=100, y=20;
   x=10, y=10;
   x=10, y=100;

Вопрос № 21
x=3. Чому дорівнює y після виконання оператора? Позначте одну правильну відповідь. If x<0 Тhen y := x Else If x <=5 Then y := sqr(x) Else y := 2*x;
   x=3, y=9;
   x=9, y=6;
   x=3, y=6;
   x=3, y=3;

Вопрос № 22
Визначте, якого значення набуває змінна z після виконання фрагмента програми. var x, y, z: Integer; begin x := 5; y := 10; If x < 0 Then Іf x > y Then z := x Else z := y Else If x < y Then z := х Else z := у; {…}
Ответ: 5

Вопрос № 23
Який елемент керування використовується, коли користувачеві потрібно вибрати одну з декількох наявних можливостей?
   Checkbox
   RadioButton
   BitBtn
   Button

Вопрос № 24
Які властивості компонента RadioButton відносяться до логічного типу?
   RadioButton1.Color
   RadioButton1.Caption
   RadioButton1.Enabled
   RadioButton1.Checked

Вопрос № 25
Скільки разів виконається цикл, якщо початкове значення Х=7? Whіle Х <= 10 do X := X+1;
   0
   4
   2
   6

Вопрос № 26
Чому дорівнює S після виконання циклу: S := 0; For і := 10 DownТo 6 Do S := S+1
   4
   3
   7
   5

Вопрос № 27
Які параметри має властивість Font?
   Style
   Size
   Color
   Width

Вопрос № 28
Яка властивість відповідає за форму автофігури?
   Pen.Color
   Shape
   Width
   Brush.Color

Вопрос № 29
Які властивості має компонент Shape?
   Color
   Pen.Color
   Brush.Style
   Font

Вопрос № 30
Яка властивість компонента Іmage відповідає за автоматичну зміну його розміру відповідно до розміру зображення?
   Picture
   AutoSize
   Width
   Stretch

Вопрос № 31
Які властивості має компонент Іmage?
   Picture
   Text
   Caption
   Stretch

Запустить тест

help Помощь по сайту