VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Відмінювання та правопис неозначених та заперечних займенників
Описание:
Использовано: 5 раз

Запустить тестВопрос № 1
Займенники, які вказують на відсутність особи, предмета, ознак, кількості називаються..
   присвійні
   особові
   неозначені
   заперечні
   означальні

Вопрос № 2
Займенники, які вказують на невідому особу, предмет, ознаку, кількість називаються...
   заперечні
   особові
   вказівні
   відносні
   неозначені

Вопрос № 3
Яку групу займенників треба писати разом?
   Де/хто, де/кого, будь/у/кого
   ні/ким, аби/що, де/котрий
   Ні/за/ким, ні/перед/чим, яке/сь
   Будь/з/ким, аби/хто, де/який
   Бозна/чому, аби/якій, ні/що

Вопрос № 4
У якому рядку всі займенники потрібно писати разом?
   Ні/для/кого, ні/який, де/ким, хтозна/що
   Ні/чий, будь/який, ні/від/чого, казна/хто
   Ні/чий, де/який, аби/що, ні/котрий
   Аби/що, будь/хто, де/що, казна/що
   Ні/чого, де/кому, аби/який, що/небудь

Вопрос № 5
У якому рядку всі займенники потрібно писати через дефіс?
   Ані/чий, будь/хто, бозна/кого, чий/небудь
   Де/котрий, що/небудь, ні/скільки, хто/сь
   Ні/якою, чий/сь, будь/з/ким, хтозна/на/чому
   Будь/який, казна/чиє, казна/що, який/небудь
   Аби/чий, хтозна/кому, хтозна/чий, ні/хто

Вопрос № 6
У якому рядку всі займенникові форми написано правильно?
   Аби-яка, якась, казна з ким, будь-що
   Ні про що, бозна якого, хтозна-кого, у декого
   В декого, будь-до чого, бозна-що, ні з ким
   Де-який, де з ким, на чийомусь, абиякий
   З будь-чим, будь із чим, ніякий, казна-чий

Вопрос № 7
У якому рядку всі займенникові форми написано правильно?
   Аби-хто, ні з яким, аніскільки, чий-небудь
   Ані для кого, нізким, скільки-небудь, абищо
   Ні з чим, бозна-кому, абикотрий, де в чому
   Дещо, хтозна чому, аніякий, будь на чому
   Нічийого, казна для чого, де-котрий, якийсь

Вопрос № 8
У якому рядку всі займенники неозначені?
   Де/хто, будь/який, її, аби/що
   Щось, аби/хто, сво/го, аби/який
   Де/який, що/небудь, будь/хто, мій
   Який/сь, хтозна/що, що, його
   Де/що, хтось, хто/небудь, будь/що

Вопрос № 9
У якому рядку є правильною форма займенника?
   Зупинили погляд накомусь
   Допомогли будь кому в підготовці
   Нагородили де кого з учасників
   Необхідно з ким небудь порадитись
   Відзначають у котрийсь день

Вопрос № 10
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Які два речення з поданих потребують редагування?
   Крім неї, ніхто більше не написав рецензії.
   Я прекрасно провів з ними час на вечірці.
   Завдяки ним ми вивчили кримськотатарську мову.
   Усім ним дуже сподобалася модерна вистава.
   Їхніми рецептами досі користуються кулінари.

Вопрос № 11
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. В яких рядках допущено помилки в написанні займенників?
   Ні з кого, казна-котрий, де з чого, абискільки
   Невідь-Будь скільки, будь у кого, хтозна якому, аби в чиєму
   Хто-небудь, деякий, щось, абихто
   Хто зна що, аби-який, нівщо, казна чий
   Деякий, ніякий, аніхто, аніякий

Вопрос № 12
Укажіть рядок, у якому всі слова - заперечні займенники.
   Ніякий, нікуди, ні з ким, ніскільки.
   Нізвідки, ні в якому, нічого, нікому.
   Ні при кому, нікотрий, ні до чого, ніщо.
   Ні при яких, ніде, ні для чого, ні з котрим.
   Ніякого, ніколи, нізвідкіль, аніщо

Вопрос № 13
Усі займенники стоять у формі орудного відмінка в рядку
   деякий, що-небудь, будь-хто, ніякий
   нічийого, дечиїм, хтозна-кого, дечому
   будь-чим, хтозна-яким, аніяким, дечиїм
   казна-чого, будь-якого, абиякого, нічого
   абиякому, анікому, котромусь, чому-небудь

Вопрос № 14
В якому рядку допущено помилку в написанні займенників
   невідь-скільки, будь у кого, хтозна в якому, аби в чиєму
   ні з кого, казна-котрий, де з чого, абискільки
   невідь-який, невідь-що, казна-хто, якийсь
   хто зна що, аби-який, ні вщо, бозна чий
   хто-небудь, деякий, щось, абихто

Вопрос № 15
РАЗОМ займенники пишемо із частками
   аби-,-сь, хтозна-, казна-
   де-, аби-, -небудь, -сь
   будь-, -небудь, казна-, хтозна-
   ні-, будь-, -небудь, казна-
   ні-, аби-, де-, -сь

Вопрос № 16
Яку синтаксичну роль виконує неозначений займенник у реченні: «Будь-яка подорож розширює горизонти»?
   підмета
   присудка
   додатка
   означення
   обставини

Вопрос № 17
Від яких займенників утворюються неозначені та заперечні займенники?
   особових та відносних
   відносних та питальних
   вказівних та питальних
   присвійних та відносних
   означальних та питальних

Вопрос № 18
Який заперечний займенник не має роду та числа?
   ніякий
   нікотрий
   нічий
   ніхто
   аніякий

Вопрос № 19
Яким членом речення виступає займенник у реченні "Марія не може зробити нічого поганого"(Ю.Смолич)
   підметом
   присудком
   додатком
   означенням
   обставиною

Вопрос № 20
Визначте скільки займенників у реченні "І на той час, коли дехто з молоді вийщов на цей берег, дівоче серце її вже виповнювалось якимсь тривожним хвилюванням" (Я.Баш)
   три
   чотири
   п'ять
   шість
   два

Запустить тест

help Помощь по сайту