VS-9.com - бесплатный портал для:
Учителей - проведение онлайн тестов
Учеников - подготовка к ЗНО/ВНО + ЕГЭ
Репетиторов - тесты, курсы для Ваших учеников + онлайн система обработки их ответов и статистика успеваемости
.

клонировать тест

Тема теста: Імпульс.Законзбереження імпульсу
Описание: закріплення знань з теми
Использовано: 4 раз


Вопрос № 1
Імпульс тіла – це фізична величина...
   векторна величина
   скалярна величина

Вопрос № 2
Яке з висловлювань неправильне?
   Енергія – величина скалярна
   Закон збереження імпульсу справджується для замкненої системи тіл.
   Імпульс сили – це добуток маси тіла на його швидкість.

Вопрос № 3
Приклади застосування закону збереження імпульсу – це...
   вільне падіння
   реактивний рух
   зіткнення тіл

Вопрос № 4
З якою швидкістю рухається куля масою 65 г , якщо імпульс її руху становить 21 кг м/с?
   33,3м/с
   3,33м/с
   333 м/с

Вопрос № 5
Фізична величина, яка характеризує рух
   сила
   швидкість
   імпульс

Вопрос № 6
М’яч летить із швидкістю 6 м/с. Обчислити масу м’яча, якщо його імпульс становить 4,2 кг м/с
   0,7 кг
   7 кг
   0,9 кг

Вопрос № 7
Хлопчик ударив по нерухомому м’ячу, маса якого 80 г, і надав йому швидкості 20 м/с. Визначте середню силу удару, якщо удар тривав 0,002 с.
   80,9 Н
   80 Н
   800 Н

Вопрос № 8
Фізична величина, яка характеризує взаємодію тіл
   сила
   імпульс
   прискорення

Вопрос № 9
Тіло, маса якого 3 кг, рухається із швидкістю 4 м/с. Визначити імпульс тіла.
   12 кг м/с
   1,2 кг м/с.
   24 кг м/с.

Вопрос № 10
Рух кульки масою500 г описується рівнянням х = 0,5 – 4t + 2t2. Визначте імпульс кульки через 3 с після початку відліку часу
   40 кг м/с
   4 кг м/с
   0,4 кг м/с

Вопрос № 11
Кальмар, наповнивши мантійну порожнину водою, сильним скороченням м’язів виштовхує її із себе, внаслідок чого сам переміщується. Чи проявляється в цьому реактивний рух?
   так
   ні

Вопрос № 12
Дві платформи рухаються в одному напрямі. Коли вони порівнялися, з платформи, що мала більшу швидкість, перекинули на другу вантаж великої маси. Як вплине це на швидкість руху другої платформи? Тертям знехтувати
   Її швидкість зменшиться
   Її швидкість збільшиться


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту