VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Зайнятість населення
Описание:
Использовано: 3 раз


Вопрос № 1


Проаналізуйте графіки зміни частки зайнятих (%) у сфері послуг України, США та країн Європейського Союзу (1960-2012 рр.) і зробіть висновки.
   у ХХІ столітті (2000-2012 рр.) частка зайнятих у сфері послуг у США залишалась незмінною
   найбільші відмінності за величиною цього показника між Україною та країнами ЄС спостерігали в 1990-х роках
   у 2012 р. зайнятість (%) у сфері послуг у країнах ЄС досягла рівня США
   у сучасній структурі зайнятості населення України переважає сфера послуг
   Україна за півстоліття наздогнала за рівнем соціально-економічного розвитку постіндустріальні країни

Вопрос № 2
Укажіть області України з найвищим рівнем безробіття:
   Чернівецька
   Харківська
   Тернопільська
   Київська
   Івано-Франківська

Вопрос № 3
Укажіть, до яких економічних наслідків призводить безробіття:
   скорочення податкових надходжень до державного бюджету
   зростання витрат держави на виплату грошової допомоги безробітним
   держава втрачає частину ВВП
   зниження рівня життя, морально-психологічне травмування частини населення
   зростання злочинності

Вопрос № 4
Які категорії належать до трудових ресурсів?
   працюючі пенсіонери
   працюючі підлітки
   учні школи віком до 16 років
   безробітні люди працездатного населення
   інваліди працездатного віку

Вопрос № 5
Які категорії належать до економічно активного населення?
   працюючі люди працездатного віку
   працюючі пенсіонери
   учні старших класів та студенти
   безробітні люди працездатного населення
   домогосподарки

Вопрос № 6
Розмістіть види господарської діяльності в Україні в порядку зменшення в них частки зайнятості населення:
 1  1
 2  2
 3  3
 4  4
 A  невиробнича сфера
 B  сільське господарство
 C  будівництво
 D  промисловість


Вопрос № 7
Чому в Україні зменшується кількість економічно активного населення?
   відбувається перерозподіл зайнятих між галузями економіки
   зростає частка населення у віці, старшому за працездатний
   поширюються маятникові міграції в міських агломераціях
   імміграція людей у працездатному віці перевищує еміграцію

Вопрос № 8
У структурі зайнятості населення України переважає кількість зайнятих у сфері послуг (60 %). Чому за такої умови Україна не належить до постіндустріальних країн?
   незначна кількість зайнятих у торгівлі та громадському харчуванні
   більшість зайнятих у сфері послуг перебувають на державній службі
   низький показник зайнятості у сфері науки та інноваційних галузях
   більшість зайнятих у сфері послуг працює в іноземних компаніях

Вопрос № 9
Економічно активне населення - це:
   усе населення країни віком понад 21 рік
   усі трудові ресурси країни
   безпосередньо залучена у суспільне виробництво на даний час частина населення
   усе населення країни

Вопрос № 10
Співвідношення кількості безробітних до загальної кількості економічно активного населення, виражене у відсотках - це ...
   рівень безробіття
   зайнятість
   трудові ресурси
   кількість безробітних в країні

Вопрос № 11
Зайнятість населення – це ...
   економічна діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і така, що, як правило, приносить їм дохід у грошовій або іншій формі
   робота, яка має одноразовий або сезонний характер
   вид діяльності, що передбачає роботу, яка виконується на основі трудового договору, укладеного на невизначений термін
   всі варіанти не правильні

Вопрос № 12
Безробітним вважається ...
   працездатний громадянин, який не має роботи, зареєстрований у службі зайнятості з метою пошуку роботи
   працездатний громадянин, який не має роботи та шукає її самотужки
   частково зайнятий громадянин у сезонній роботі
   неактивна або непрацездатна частина населення, що не має роботи

Вопрос № 13
До трудових ресурсів належить:
   працездатне населення, а також підлітки та пенсіонери, що працюють
   працездатне населення зі спеціальною освітою
   все населення віком від 15 до 60 років
   чоловіки й жінки працездатного віку

Вопрос № 14
Які категорії людей в Україні належать до трудових ресурсів, але не є економічно активним населенням?
   студенти вищих навчальних закладів
   підлітки, що зайняті неповний робочий день
   безробітні люди працездатного віку
   люди пенсійного віку, які працюють

Вопрос № 15
Для яких країн у структурі зайнятості населення переважає сільське господарство?
   високорозвинених країн
   найменш розвинених
   країн, з перехідною економікою
   країн, з ринковою економікою


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту