VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Основи термодинаміки (Контрольне тестування)
Описание:
Использовано: 2 раз


Вопрос № 1
До внутрішньої енергії відносять:
   кінетичну енергію хаотичного руху частинок речовини
   потенціальну енергію взаємодії частинок речовини
   енергію взаємодії атомів у молекулах
   енергію взаємодії електронів і ядра в атомі
   енергію взаємодії нуклонів у ядрі

Вопрос № 2
Особливості внутрішньої енергії ідеального газу
   дорівнює кінетичній енергії поступального та обертального рухів його частинок
   внутрішня енергія даної маси ідеального газу прямо пропорційна його абсолютній температурі
   внутрішня енергія - функція стану системи
   внутрішню енергію можна змінити виконанням роботи і теплопередачею

Вопрос № 3
Види теплопередачі
   теплопровідність
   нагрівання
   конвекція
   випромінювання

Вопрос № 4
Неон масою 100 г охолоджується від 150 до 50 °С. Визначте зміну внутрішньої енергії неону.
   6,2 к Дж
   -6.2 кДж
   2.6 кДж
   -2.6 кДж

Вопрос № 5
Залізний брусок масою 0,5 кг нагріли в окропі, і опустили в посудину з водою, температура якої 0 °С. У результаті температура води підвищилася до 8 °С. Визначте масу води.(теплоємність посудини 100 Дж/К; питома теплоємність заліза 460 Дж/(кг·К); питома теплоємність води 4200 Дж/(кг·К); втратами енергії знехтуйте)
   0,6 кг
   2,87 кг
   1 кг
   1,25 кг

Вопрос № 6
Гелій масою 120 г нагрівають ізобарно від - 10 до 107°С Визначте роботу газу під час цього процесу. (Молекули гелію однокомпонентні)
   30.7 кДж
   70.3 Дж
   30.7 Дж
   70.3 кДж

Вопрос № 7
Перший закон термодинаміки
   A=πr^2
   Q = ΔU + A
   A = p ΔV

Вопрос № 8
В якому процесі газ роботу не виконує
   ізотермічний
   ізобарний
   ізохорний

Вопрос № 9
При адіабатноу прцесі
   збільшення внутрішньої енергії газу відбувається за рахунок виконання над ним роботи
   внутрішня енергія зменшується, якщо сам газ виконує роботу
   внутрішня енергія не змінюється, якщо сам газ виконує роботу

Вопрос № 10
При ізохорному охолодженні повітря передало довкіллю 30 Дж теплоти. На скільки змінилася внутрішня енергія повітря? Яку роботу воно виконало?
   + 30 Дж; 20 Дж
   - 30 Дж; 30 Дж;
   - 30 Дж; 0 Дж

Вопрос № 11
Другий закон термодинаміки
   неможливим є процес, єдиний результат якого - передача енергії у формі теплоти від менш нагрітого тіла до більш нагрітого
   неможливим є періодичний процес. єдиний результат якого - виконання тілом механічної роботи за рахунок зменшення його внутрішньої енергії
   Будь-яка реальна теплова машина. що працює з нагрівником, який має температуру Тн, і холодильником із температурою Тх, не може мати ККД. який перевищує ККД ідеальної теплової машини

Вопрос № 12
Кількість теплоти, яку робоче тіло одержує від нагрівника, становить за цикл 300 Дж, а яку віддає холодильнику - 120 Дж. Визначте ККД двигуна та виконану ним роботу.
   40 Дж; 60%
   200 Дж; 25%
   180 Дж; 40%
   125 Дж; 30%

Вопрос № 13
Вкажіть одиницю вимірювання внутрішньої енергії
   Вт
   Па
   Дж
   моль
   кг

Вопрос № 14
Виберіть відповідність між процесом і записом першого закону термодинаміки:
 1  ізобарний
 2  ізохорний
 3  ізотермічний
 4  адіабатний
 A  Q=A
 B  Q=ΔU
 C  Q=ΔU+A
 D  A=-ΔU


Вопрос № 15
Порівняйте внутрішні енергії реального та ідеального газів:
   Внутрішня енергія реального газу завжди менша, ніж ідеального
   Внутрішня енергія реального газу завжди більша, ніж ідеального
   Внутрішня енергія реального газу дорівнює внутрішній енергії ідеального
   Внутрішня енергія реального газу може бути більша, а може бути менша, ніж ідеального

Вопрос № 16
У закритому поршнем циліндрі знаходиться газ. Як зміниться внутрішня енергія газу, якщо його стиснути
   зменшиться
   збільшиться
   спочатку збільшиться, потім зменшиться
   не зміниться


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту