VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Розселення, населені пункти та урбанізація у світі та в Україні
Описание:
Использовано: 6 раз


Вопрос № 1
Які проблеми характерні як для міського, так і для сільського населення України на сучасному етапі?
   безробіття серед жителів міст і сіл
   старіння населення в міських і сільських населених пунктах
   зменшення чисельності жителів більшості міст і сіл
   збільшення частки дітей у містах і селах
   знелюднення і зникнення багатьох міст і сіл

Вопрос № 2
Порівняйте сучасний розвиток трьох європейських столиць - Лондона, Парижа й Києва. Визначте подібність цих міст
   найбільші центри металургійного та хімічного виробництва
   осередки пізнавального та ділового туризму
   ядра моноцентричних міських агломерацій
   міста-мільйонники (людність перевищує 1 млн жителів)
   морські й річкові порти-лідери за пасажирообігом

Вопрос № 3
Визначте характерні риси процесу урбанізації в Україні:
   понад дві третини населення країни проживає в міських населених пунктах
   столиця утворює «зону притягання» і формує агломерацію
   старіння населення в країні спричинене низькою народжуваністю
   найменша частка міського населення характерна для західних областей
   за межами країни працює кілька мільйонів трудових мігрантів

Вопрос № 4
Установіть відповідність між областями України та характерними особливостями систем розселення.
 1  Донецька
 2  Чернівецька
 3  Волинська
 4  Дніпропетровська
 A  сільські поселення розміщені на підвищених ділянках, у південних районах області збереглися хутори
 B  найгустіша мережа поселень міського типу; сформувалася поліцентрична агломерація
 C  рівень урбанізації 90%; сформувалася найбільша за площею і кількістю населення біцентрична агломерація
 D  найвища в Україні густота сільського населення; сформувалася сільська агломерація (багатовулицеве скупчення сільських поселень)


Вопрос № 5
Установіть відповідність між областю України та особливістю розселення населення на її території:
 1  Чернігівська
 2  Закарпатська
 3  Київська
 4  Миколаївська
 A  місто-мільйонер - ядро агломерації
 B  найбільша частка сільського населення
 C  найменша густота населення
 D  великі села, витягнуті долинами річок і балок


Вопрос № 6
Увідповідніть область України з особливістю її системи розселення.
 1  Закарпатська
 2  Миколаївська
 3  Чернігівська
 4  Харківська
 A  місто-мільйонер – ядро агломерації
 B  найбільша в країні частка сільського населення
 C  обласний центр – велике місто, морський і річковий порт
 D  найменша в країні густота населення


Вопрос № 7
Розташуйте послідовно міста України за кількістю населення, починаючи від найменшої:
 1  1
 2  2
 3  3
 4  4
 A  Сімферополь
 B  Харків
 C  Львів
 D  Одеса


Вопрос № 8


Доберіть кожній області України (1–4) відповідні показники щільності населення, частки міського населення та природного приросту населення, що відображені на діаграмах та позначені певною буквою (А–Д). Зважте на те, що три різні характеристики населення однієї області позначено на діаграмах однаковою буквою.
 1  Дніпропетровська область
 2  Волинська область
 3  Одеська область
 4  Чернігівська область
 5  
 A  А
 B  Б
 C  В
 D  Г
 E  Д


Вопрос № 9


Проаналізуйте картограму України. Частку якої групи населення на ній відображено?
   жінок
   міських жителів
   осіб працездатного віку
   національних меншин

Вопрос № 10
У якому регіоні України села виникали на підвищених вододільних ділянках?
   на Поліссі
   у степовому Криму
   у Карпатах
   на Донбасі

Вопрос № 11
Середня густота населення світу становила 42 особи/км² у 1992 році і 57 осіб/км² у 2016 році. Що зумовило таку зміну показника середньої густоти населення світу?
   збільшення кількості країн на політичній карті світу
   створення значних за площею штучних ділянок суходолу
   зменшення площі суходолу внаслідок глобального потепління
   демографічний вибух в окремих регіонах планети

Вопрос № 12
Субурбанізація — це:
   зростання ролі міст в економічному та культурному житті суспільства.
   формування стійких економічних зв'язків між містами.
   прискорений розвиток приміських зон великих міст.
   збільшення кількості міст та їхніх розмірів.

Вопрос № 13
Рівень урбанізації в країні визначається:
   за кількістю мешканців міст у розрахунку на одиницю площі країни
   як величина внутрішніх міграцій із сіл до міст і селищ міського типу
   за часткою міських жителів у загальній кількості населення
   як співвідношення кількості міських і сільських населених пунктів

Вопрос № 14
Визначте, яка група міст відповідає твердженню «найбільші наукові центри України»:
   Київ, Львів
   Одеса, Дніпро
   Донецьк, Харків
   Харків, Київ

Вопрос № 15
У кожній країні існують свої критерії поділу поселень на міста й села, проте головною ознакою, що відрізняє міське поселення від сільського, є:
   адміністративні функції поселення
   характер зайнятості населення
   щільність населення
   площа поселення

Вопрос № 16
До якого функціонального типу міст належить Трускавець?
   політико-адміністративного центру
   промислового центру
   транспортного центру
   курортно-оздоровчого центру

Вопрос № 17
У 2020 р. частка міських жителів становить 55 % населення світу, а у 2050 р. сягне 68 % (за прогнозом ООН). У прогнозі йдеться про зміну:
   темпу депопуляції населення
   кількості населених пунктів
   рівня урбанізації
   коефіцієнта природного руху

Вопрос № 18
У яких містах України монофункціональність спричинила проблеми ефективної зайнятості працездатного населення?
   Одеса, Миколаїв
   Моршин, Трускавець
   Дніпро, Кам'янське
   Ніжин, Суми


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту