VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: BSQ 1
Описание:
Использовано: 3 раз


Вопрос № 1
Hansı fikir səhvdir?
   A) xörək düzunun qumla qarışığı müxtəlifcinslidir
   B) homogen qarışıqların tərkibi adi gözlə görünmür
   C) şəkərin suda məhlulu eynicinslidir
   D) bitki yağı ilə su müxtəlifcinslidir
   E) spirt ilə su müxtəlifcinslidir

Вопрос № 2
Fiziki cisimlər nədən ibarətdirsə, onlar ... adlanır. Cümləsində nöqtələrin yerində nə olmalıdır?
   A) Sabit
   B) Maddə
   C) Xassə
   D) Cisim
   E) Saf

Вопрос № 3
Hansı ifadənin mənası yoxdur?
   A) hava molekulu
   B) ozon molekulu
   C) brom molekulu
   D) yod molekulu
   E) su molekulu

Вопрос № 4
Cisimləri göstərin
   A) masa, oduncaq, su
   B) kalium-xlorid, su, karbon
   C) stəkan, masa, nişasta
   D) toxum, qranit parçası, masa
   E) bitki yağı, kvars, su

Вопрос № 5
Mürəkkəb maddəni göstərin
   A) Oksigen
   B) Su
   C) Dəmir
   D) Hidrogen
   E) Civə


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту