VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Azərbaycan dili
Описание:
Использовано: 1 раз


Вопрос № 1
"Səid qaça-qaça getdi"-cümləsində zərflik hansıdır?
   Səid
   qaça-qaça
   getdi

Вопрос № 2
"Böyük danışanda kiçik qulaq asar"-cümləsindəki mübtəda hansı nitq hissəsi ilə ifadə olunmuşdur?
   isim
   sifət
   zərf

Вопрос № 3
Hansı cümlədə "su" sözü mübtədadır?
   Səhər oyanan kimi su içirəm.
   Sudan çıxan balıq nəfəs almaqda çətinlik çəkirdi.
   Axşam su kəsilmişdir.

Вопрос № 4
Nöqtələrin yerinə hansı cümlə yazıla bilər? Qış idi, amma....
   hər gün qar yağırdı.
   atam mənə təzə qələm almışdı.
   başqa quşların cəh-cəhi ağacdələnin səsini batırırdı.

Вопрос № 5
Hansı sifəti çoxaltma dərəcəsində işlətmək omur?
   qırmızı
   evdəki
   böyük

Вопрос № 6
Hansı cümlədə"o"ismi əvəzz edir?
   O yalnız səni tanıyır.
   O küçə bizə yaxındır.
   O yerlərdən başım çıxmır.

Вопрос № 7
Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın: On, onlarla,
   On bir
   Onda bir
   Onuncu

Вопрос № 8
Biri səhvdir:
   100-cü
   yüzüncü
   C-cü

Вопрос № 9
Hansı saylar əşyanın sayını dəqiq bildirmir?
   müəyyən-miqdar sayları
   qeyri-müəyyən miqdar sayları
   kəsr sayları

Вопрос № 10
Verilmiş sözlərdən birində k-y əvəzlənməsi baş verir:
   mexaniki
   çörək
   türk
   qalstuk
   iştirak

Вопрос № 11
"Məcra"sözünün lüğəvi mənası hansı bənddə düzgün izah edilmişdir?
   qeyri-adi hadisə
   qələbəyə can atma
   suyun axdığı yol
   gözlənilməz hadisə
   insanları düzgün yola aparmaq

Вопрос № 12
Yalnız qrammatik mənası olan nitq hissəsini göstərin.
   feil
   isim
   zərf
   əvəzlik
   modal sözlər

Вопрос № 13
Birinin tələffüzü zamanı səsartımı baş verir.
   hökmdar
   alim
   xahiş

Вопрос № 14
Biri zərfdir?
   Göydəndüşmə
   inişil
   qiraətxana

Вопрос № 15
Biri düz yazılıb:
   xətkeş
   bürünç
   xəsdə

Вопрос № 16
Hansı söz "bilik"sözü ilə eyniköklü sayıla bilməz:
   bildiriş
   bilək
   bildir

Вопрос № 17
Biri yanlışdır:
   İçkili-kökü feil
   əsəbi-kökü isim
   gözəl-kökü isim

Вопрос № 18
Verilənlərdən hansını "gül" sözünə artırsaq, məkan mənalı isim əmələ gələr?
   dan2
   lük4
   cü4

Вопрос № 19
Szölərdən birini isim kimi işlətmək olur.
   sevinəcək
   oxuyacaq
   oturacaq

Вопрос № 20
"Səhər açılanda " birləşməsi nə bildirir?
   səbəb
   zaman
   tərz


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту