VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.
Терміни для ЗНО з історії України 2020

Підготовка до ЗНО з історії України 2020 тести онлайн бесплатно.
Перелік терминів для вивчення та використання у ЗНО з історії України 2020

пройти курс

Урок 1
Історія - наука, що вивчає розвиток людського суспільства та його закономірності
Хронологія - 1) послідовність певних подій у часі, 2) допоміжна іст. дисципліна, що встановлює точні дати подій, джерел
Історичні джерела - все, що було створено людським суспільством і дійшло до нас у вигляді предметів матеріальної культури, пам'ятників писемності, світогляду, моралі, звичаїв, мови.
Археологія - наука, що досліджує речові (матеріальні) пам’ятки та реконструює за ними стародавню історію людства
Урок 2
Цивілізація - стадія розвитку людського суспільства, наступна після первісності, за якої виникають міста, писемність, нерівність між людьми та держава
Археологічна культура - сукупність схожих археологічних пам’яток, які належать до однієї доби,займають певну територію й мають спільні ознаки
Палеоліт - давній кам’яний вік, найдавніша доба в історії людства, коли первісна людина виготовляла знаряддя праці з каменю
Мезоліт - середній кам’яний вік, перехідна доба від палеоліту до неоліту. У цей час поширюються вкладишеві (набірні) знаряддя — макроліти та мікроліти, з’являються лук та стріли, човни й плоти тощо
Урок 3
Неоліт - новий кам’яний вік, заключний етап кам’яної доби, коли люди навчилися виготовляти свердлені й шліфовані знаряддя праці з каменю
Неолітична революція - термін, яким англійський археолог Гордон Чайлд визначив зміни, що відбувалися в епоху енеоліту, останню добу кам’яного віку. У їх основі був перехід від привласнювального до відтворювального господарства
Енеоліт - мідно-кам’яний вік. Період в історії людства, коли було освоєно перший метал — мідь. Унаслідок цього поряд із кам’яними знаряддями праці стали використовуватися знаряддя праці, виготовлені з міді. У цей період виникають перші ремісничі виробництва, пов’язані з металургією та металообробкою, набуває поширення розвинене землеробство й скотарство
Бронзовий вік - період в історії людства, під час якого при виготовленні знарядь праці стали використовувати бронзу — перший штучний метал, отриманий шляхом додавання до міді олова. У цей час розвивалися нові ремесла (гравірувальне, ковальське), удосконалювалося землеробство
Урок 4
Ранній залізний вік - період в історії людства, коли люди почали використовувати залізо для виготовлення знарядь праці
Привласнювальне господарство - форма господарювання, за якої все необхідне для життя людина брала в природі у готовому вигляді
Відтворювальне господарство - форма господарювання, за якої людина сама виробляла все необхідне для життя
Колонізація - заселення та освоєння вільної території всередині країни або заснування поселень за межами своєї етнічної території
Урок 5
Кочовики - племена, які не мають постійного житла і пересуваються з одного місця на інше, випасаючи худобу. Основне заняття кочівників – кочове скотарство
Курган - високий земляний насип над стародавнім похованням
Племінний союз - територіальне й політичне об’єднання кількох сусідніх племен
Князь - вождь племені, з появою держави — її правитель
Урок 6
Полюддя - форма збирання князем із дружиною данини з підлеглого населення
Язичництво - релігійні вірування у багатьох богів, обожнювання сил природи, тварині рослин, людиноподібних істот (русалок, берегинь та ін.)
Християнство - світова релігія, в основі якої — визнання ісуса христа посланником бога, сином божим, віра в трійцю (єдиного бога у трьох особах) та снування потойбічного світу
Шлюбна дипломатія - встановлення дипломатичних зв’язків засобом укладання шлюбів між правлячими родинами
Урок 7
Роздробленість - розпад київської русі на окремі удільні князівства, зміцнення їхньої самостійності
Віче - народні збори для вирішення нагальних питань
Вотчинне землеволодіння - спадкове земельне володіння князів, бояр та інших членів панівної верхівки в київській русі
Бояри - представники правлячого стану в київській русі, які займали друге, після князів, панівне становище в управлінні державою
Урок 8
Смерди - особисто вільні селяни, які мали земельні наділи, власне господарство й мусили платити данину та виконувати повинності на користь держави
Ізгої - особи, які з певних причин випали зі своїх соціальних груп і втратили з ними зв’язок; були особисто вільними
Закупи - селяни, що потрапили в залежність від феодала, взявши в нього позику («купу»)
Ікони - живописне зображення ісуса христа, діви марії, ангелів, святих, яке є предметом релігійного поклоніння
Урок 9
Мозаїка - зображення, зроблене з окремих непрозорих різнокольорових шматочків скла (смальти), щільно припасованих один до одного і закріплених на цементі
Фреска - картина, написана водяними фарбами на свіжій вогкій штукатурці
Книжкова мініатюра - невеличкий кольоровий малюнок у рукописній книзі
Билини - пам’ятки давньоруської усної творчості, у яких розповідалося про боротьбу русі з ворогами
Урок 10
Літопис - хронологічно послідовний запис історичних подій, зроблений їхнім сучасником
Ярлик - писемний документ (грамота), який видавався підлеглим руським князям ханами Золотої Орди на велике або удільне княжіння в період золотоординського панування на Русі
Баскак - урядовець хана Золотої Орди, який за його дорученням здійснював облік населення та збирання данини на підкорених монголами руських землях
Шляхта - панівний суспільний стан, представники якого володіли землею, обіймали державні посади, виконували військову службу та звільнялися від сплати податків
Урок 11
Магдебурзьке право - право міст на самоврядування, що звільняло їх від управління та суду феодалів
Магістрат - орган міського самоврядування на чолі з війтом, який складався з двох колегій - лави і ради
Цехи - об’єднання ремісників однієї спеціальності (ковалі, пекарі, кушніри та ін.) для захисту своїх інтересів, виробництва й збуту товарів
Дике поле - історична назва нерозмежованих і слабо заселених причорноморських степів
Урок 12
Козак - термін тюркського походження, що означає вільну людину, шукача пригод, бурлаку; водночас уживався на означення охоронця кордонів, вправного вояка
Воєводство - адміністративна одиниця у Великому князівстві Литовському та Польщі XV-XVIII ст.
Українське козацтво - суспільний стан, який виник на півдні України наприкінці ХV ст. (слово «козак» тюркського походження означає «вільна озброєна людина»)
Реєстрове козацтво - частина українського козацтва, яка перебувала на військовій службі Речі Посполитої і була внесена до спеціальних списків-реєстрів
Урок 13
Запорозька Січ - головна військова база козаків, столиця козацької держави й сама держава
Старшина - привілейована верхівка українського козацтва, військове та адміністративне керівництво Запорозької Січі (кошовий отаман, суддя, осавул, писар, курінні отамани)
Клейноди - символи-відзнаки українського козацтва (корогва, бунчук, булава, каламар, литаври, печатка з гербом)
Греко-католицька церква - назва церкви, яка виникла внаслідок проголошеного в 1596 р. на церковному соборі в Бересті об’єднання католицької та православної церков
Урок 14
Братство - релігійні та культурно-просвітницькі товариства, створювані православними міщанами при церковних парафіях (приходах) України в XV—XVII ст.
Полемічна література - література присвячена проблемам церковно-релігійного життя і зокрема, суперечці навколо ідеї об’єднання церков унаслідок Берестейської унії.
Панщина - форма земельної відробіткової ренти яка полягала в обов’язковій НЕОПЛАЧУВАНІЙ праці селянина в господарстві землевласника
Фільварки - великі багатогалузеві господарства, засновані на праці кріпосних селян та орієнтовані на виробництво продуктів на продаж
Урок 15
Золотий спокій - період від 1638 до 1648 р., названий так поляками через відсутність значних козацько-селянських виступів українців проти польського панування
Доба героїчних походів - період першої третини ХVІІ ст., який відзначився звитяжними походами козацтва проти Османської імперії
Національно-визвольна війна - війна поневоленого народу, метою якої є знищення іноземного панування й створення власної незалежної держави
Військо Запорозьке - офіційна назва Української козацької держави, створеної на теренах, звільнених від польсько-шляхетського панування
Урок 16
Гетьманщина - неофіційна назва Української козацької держави, створеної на теренах, звільнених від польсько-шляхетського панування оскільки головою держави був гетьман
Покозачення - самовільний, добровільний перехід селян, міщан у козацький стан. Форма соціального протесту проти закріпачення та утисків шляхти
Руїна - період історії України кінця XVII ст., що відзначився розпадом української державності і загальним занепадом. В наслідок громадянської війни територію України по Дніпру було поділено на дві частини – Лівобережну і Правобережну
Великий згін - насильне переселення (депортація) мешканців Правобережжя (Подніпров'я) на Лівобережну Україну організоване гетьманом Іваном Самойловичем у 1678–1679 рр.
Урок 17
Протекторат - форма залежності однієї держави від іншої, коли основні питання її суспільно-політичного життя розв’язує на свій розсуд протектор
Сердюки - воїни найманих піхотних полків, створених гетьманом Петром Дорошенком
Компанійці - наймані кіннотні козацькі полки які виконували функції нагляду за порядком. Перший такий полк створив гетьман Д.Многогрішний у 1668
Конституція - основний державний документ (закон), який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування органів влади, виборчу систему, права й обов’язки держави, суспільства та громадян. Інші закони держави, як правило спираються на конституцію.
Урок 18
Малоросія - назва Гетьманщини в законодавчих актах і розпорядженнях царського уряду після укладення українсько-московського договору 1654 р.
Малоросійська колегія - орган управління російської адміністрації в Гетьманщині, створений із метою контролю за діяльністю гетьмана і старшини
Козацьке бароко - архітектурний стиль, який поєднує притаманні європейському бароко розкішні оздоби й підкреслену декоративність з особливостями української архітектури
Козацькі літописи - українські літописи, що творилися в козацькому середовищі й розповідали про події козацької історії
Урок 19
Нова (Підпільненська) Січ - остання із Запорозьких Січей, що існувала 1734—1775 рр. на українських землях на берегах р. Підпільної
Паланка - адміністративно-територіальна та військова одиниця Запорозької Січі (Кодацька, Самарська, Кальміуська та ін.) на чолі з полковником
Зимівник - велике господарство (хутір), у якому козаки займалися землеробством, скотарством, промислами, ремеслами, торгівлею
Задунайська Січ - територіально-військова організація колишніх запорозьких козаків, що існувала 1775—1828 рр. на території Османської імперії в гирлі р. Дунаю
Урок 20
Коліївщина - національно-визвольне гайдамацьке повстання 1768 р. проти польського гніту на Правобережній Україні
Промисловий переворот - перехід від дрібного товарного виробництва й мануфактури до великого машинного виробництва й заводу та фабрики
Нація - історична спільнота людей, сформована на основі спільної території, мови, культури, звичаїв, економічних зв’язків
Національне відродження - пробудження національної свідомості народів Європи, зокрема українського народу, які не мали власної державності
Урок 21
Національна ідея - усвідомлення українцями себе як окремої нації з власною історією, мовою, культурою й власними поглядами на майбутнє України
Масонство - релігійно-етичний рух, представники якого закликали до морального вдосконалення і об’єднання всіх людей на принципах свободи, рівності й братерства
Декабристи - представники революційного руху російських дворян, які прагнули ліквідації самодержавства, скасування кріпацтва, установлення демократичного ладу
Будителі - активісти національного, культурного й мовного відродження на західноукраїнських землях
Урок 22
Революція - докорінний переворот у суспільстві, перехід від одного якісного устрою суспільства до іншого, який забезпечує його поступальний розвиток, зміна віджилого суспільного ладу на новий, прогресивніший
Весна народів - низка революцій, що прокотилися Європою у 1848 році
Романтизм - художній напрям, якому притаманні інтерес до духовного світу людини, прагнення до свободи і самовдосконалення
Класицизм - художній напрям у мистецтві та літературі XVII - початку XIX ст., для якого характерні піднесена громадянська тематика та суворе дотримання певних творчих норм і правил
Урок 23
Київська козаччина - масовий селянський рух у Київській губернії та Чернігівській губернії 1855, спрямований проти національної і соціальної політики російського уряду в Україні
Земства - виборні загальностанові органи місцевого самоврядування в губерніях Російської імперії, які займалися господарськими та культурними справами
Громадівський рух - громадсько-політичний рух, учасники якого віддавали перевагу не політичній діяльності, а культурно-просвітницькій роботі серед населення
Трудова міграція - переселення людей за межі країни з метою пошуку роботи, вільних земель для сільськогосподарської діяльності
Урок 24
Партія - організація передової, найбільш активної й свідомої частини населення, що має спільні ідеї та інтереси і діє на основі спеціальної програми
Українофіли - представники суспільно-політичного руху в Україні в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст., які вивчали українську мову, історію, культуру й займалися культурно-просвітницькою діяльностю (хлопомани, народовці)
Москвофіли - представники суспільно-політичного руху в Західній Україні в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст., які прагнули приєднання західноукраїнських земель до Російської імперії
Народовці - представники суспільно-політичного руху в Західній Україні у 60—90-х рр. ХІХ ст., які вважали основним питанням своєї діяльності не політичну боротьбу, а культурно-просвітницьку діяльність
Урок 25
Радикали - представники суспільно-політичного руху в Західній Україні які виступали за національне й соціальне визволення українців, об’єднання всіх українських земель в єдину державу, прагнули надати українському визвольному рухові політичного характеру
Нова ера - політика українсько-австрійсько-польського порозуміння (компромісу) в Галичині у 1890 р., яка полягала в лояльному ставленні народовців до імперії Габсбургів узамін на поступки українцям у культурно-освітньої галузі
Меценат - благодійник, покровитель літератури й мистецтва, який надає власні кошти на видання книг, зібрання колекцій рукописів, картин, скульптур, відкриття бібліотек, музеїв, навчальних закладів
Професійний театр - постійний театр, у якому працювали професійні драматурги, режисери, актори.
Урок 26
Реалізм - художній напрямок у мистецтві, що ставить завдання дати найбільш повне, правдиве відображення дійсності
Модернізм - сукупність течій у мистецтві, які характеризуються відмовою від традицій класичного мистецтва й пошуком нових форм
Монополія - велике підприємство чи об’єднання підприємств, що концентрує у своїх руках значну частину виробництва і збуту певного виду продукції на ринку з метою одержання максимальних прибутків
Хутір - земельна ділянка, що виділялася у приватне володіння селянській родині з перенесенням на неї садиби
Урок 27
Відруб - земельна ділянка, що її могли отримати селяни внаслідок столипінської аграрної реформи, виділившись з общини
Чорносотенці - збірна назва для низки російських монархічних і ультранаціоналістичних організацій, що виникли після революції 1905 року в Російській імперії
Страйк - колективне припинення роботи працівниками промисловості, сільського господарства чи держслужбовцями
Народне віче - багатотисячні народні збори, які скликалися для вирішення важливих для суспільства і держави питань
Урок 28
Світова війна - збройний конфлікт, у який утягнуто кілька держав або їх коаліцій, за переділ уже поділеного світу, переділ колоній, сфер впливу і отримання прибутків, поневолення інших народів
Галицько-Буковинське генерал- губернаторство - тимчасова адміністративно-територіальна одиниця на чолі з графом Г. Бобринським, створена царським урядом на окупованих російськими військами західноукраїнських землях наприкінці 1914 р.
Союз визволення України - політична організація, утворена емігрантами з Наддніпрянщини Д. Донцовим, Д. Дорошенком та ін. у серпні 1914 р. у Львові, яка ставила за мету створення самостійної соборної Української держави
Головна українська рада - міжпартійна організація на чолі з К. Левицьким, утворена представниками політичних партій Галичини УНДП, УРП, УСДП у серпні 1914 р. у Львові, яка ставила за мету здобуття автономії України у складі Австро-Угорщини
Урок 29
Автономізація - процес досягнення автономії, зокрема поступове усвідомлення українцями необхідності самоуправління
Самостійники - учасники українського національного руху, які прагнули створення незалежної Української держави
Універсали УЦР - закони, акти конституційного значення, які приймала Українська Центральна Рада під час Української революції
Генеральний Секретаріат - перший український уряд, створений Центральною Радою у червні 1917 р. внаслідок прийняття Першого Універсалу
Урок 30
Вільне козацтво - національні добровільні військово-міліційні формування часів національно-визвольних змагань 1917 — 1921 років, що діяли в Україні та на Кубані
Народний секретаріат - перший радянський уряд УНР, створений більшовиками на І Всеукраїнському з’їзді рад у Харкові у грудні 1917 р.
Директорія - тимчасовий революційний орган на чолі з В. Винниченком, створений 14 листопада 1918 р. для організації антигетьманського повстання, згодом вищий орган державної влади УНР.
Соборність - усі етнічні землі зібрані докупи тією чи іншою державою
Урок 31
Отаманщина - засилля неконтрольованих збройних формувань в умовах відсутності чи недостатньої міці державної влади. Термін вперше виник в описах нерегулярних підрозділів на теренах України у 1918—1923 роках
Воєнний комунізм - економічна політика більшовиків 1919—1921 рр., запроваджена в роки громадянської війни з метою зосередження всіх трудових і матеріальних ресурсів у руках держави
Чортківська офензива - історична назва наступальної військової операції Української Галицької Армії (УГА) здійсненої в період з 7 по 28 червня 1919 року
Київська катастрофа - події серпня 1919 року в Україні, похід Української Галицької Армії на Київ. Вперше спробу зайняти Київ катастрофою назвав Симон Петлюра
Урок 32
НЕП - економічна політика більшовиків у 1921—1928 рр., запроваджена з метою подолання соціально-економічної та політичної кризи й побудови радянської моделі соціалізму шляхом використання елементів ринкових відносин
Трест - об'єднання виробничих підприємств певних галузей промисловості. У трести об'єднувалися шахти, будівельні управління, цукрові заводи та ін. підприємства
Індустріалізація - процес створення великого машинного виробництва в усіх галузях народного господарства, насамперед у промисловості
Коренізація - політика залучення представників корінного населення радянських республік та автономій до місцевого керівництва та надання офіційного (а інколи — й панівного) статусу їхнім національним мовам
Урок 33
Автокефальна церква - самостійна православна церква в Україні на чолі з митрополитом В. Липківським у 1921—1930 рр., у якій богослужіння відправлялося українською мовою
Тоталітарний режим - політичний режим, який передбачає встановлення всеосяжного державного контролю над усіма сферами життя суспільства шляхом терору, знищення демократичних свобод, зосередження влади в руках окремої групи політичної партії
П’ятирічка - п’ятирічний план розвитку народного господарства СРСР або період, що цим планом охоплювався
Форсована індустріалізація - комплекс заходів сталінського керівництва щодо прискореного розвитку промисловості з метою ліквідації техніко-економічної відсталості та зміцнення обороноздатності СРСР.
Урок 34
Стаханівський рух - масовий робітничий рух за підвищення продуктивності праці, досягнення високих виробничих показників за рахунок поліпшення її організації, започаткований вибійником шахти О. Стахановим.
Колективізація - перетворення індивідуальних селянських господарств на колективні господарства (колгоспи, радгоспи)
Розкуркулення - примусове позбавлення селян-куркулів власності під гаслом «ліквідації куркульства як класу» з метою зламати опір колективізації з боку заможних селян
Закон про п’ять колосків - постанова ВЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1932 р. про охорону соціалістичної власності, яка передбачала суворі покарання «за розкрадання колгоспного майна»
Урок 35
Голодомор - цілеспрямована політика сталінського керівництва в 1932—1933 рр. на створення штучного голоду шляхом реквізиції у селян продовольства з метою завершення суцільної колективізації
Чорна дошка - статус села чи району на території Української СРР, який передбачав блокаду та посилений терор голодом цивільного населення під час геноциду українського народу 1932—1933
Розстріляне відродження - трагічний період піднесення української культури у 1930-ті рр., пов’язаний з установленням тотального контролю більшовицького режиму над культурою й фізичним знищенням кращих представників української літератури й мистецтва
ГУЛАГ - у СРСР у 1934–1956 роках підрозділ НКВС, який керував системою виправничо-трудових (офіційна назва у 1920-х роках — концентраційних) таборів
Урок 36
Паспортна система - запровадження паспортної системи у містах, а селянам видача паспортів заборонялась (фактичне прикріплення до землі)
Соціалістичний реалізм (соцреалізм) - термін, що закріпився у радянському мистецтвознавстві для позначення художнього методу та стилю, що панував у СРСР з 30-х років XX сторіччя
Осадництво - політика польського уряду, яка полягала в заохоченні переселення польських колоністів у 1920-х роках на західноукраїнські землі, які перебували у складі Польщі
Пацифікація - політика масових репресій польського уряду щодо населення Західної України у 1930-х рр., яка передбачала придушення виступів за допомогою поліції і військ
Урок 37
Русинство - суспільно-політична течія в національному русі Закарпаття, представники якої вважали карпатоукраїнців окремим слов’янським народом і виступали за автономію, а в перспективі — за незалежність краю
Таємний університет - український нелегальний вищий навчальний заклад у Львові. Заснований у липні 1921 року, існував до 1925 року
Політична еміграція - вимушена чи добровільна зміна місця проживання людей (емігрантів, переселенців з політичних причин
Радянізація - політика радянської влади в Західній Україні, яка передбачала зміни в економічному, політичному й духовному житті згідно з виробленими в СРСР зразками
Урок 38
Новий порядок - жорстокий окупаційний режим, запроваджений німецькою адміністрацією на окупованій території СРСР, що супроводжувався терором, репресіями, масовими стратами населення.
План Барбаросса - кодова назва плану блискавичної війни Третього Рейху проти СРСР, передбачав швидкоплинну військову кампанію з повним розгромом Червоної Армії та захопленням європейської частини СРСР по лінії Волга — Архангельськ
Мобілізація - комплекс заходів, спрямованих на переведення державної інфраструктури та військових сил країни у військовий стан у зв'язку з надзвичайними умовами всередині країни або ж за її межами
Евакуація - комплекс заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення з районів у разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров'ю людей
Урок 39
План Ост - план окупаційної політики німецького командування, який передбачав установлення «нового порядку» на окупованій території СРСР.
Голокост - загибель значної частини єврейського населення Європи внаслідок нацистської політики планомірного й організованого фізичного знищення євреїв у Німеччині та на захоплених нею територіях у 1933—1945 рр.
Колабораціонізм - співробітництво населення окупованих країн з окупаційною адміністрацією в роки Другої світової війни
Рух Опору - національно-визвольний антифашистський рух народів на окупованих Німеччиною та її союзниками територіях
Урок 40
Український штаб партизанського руху (УПШР) - орган керівництва радянськими партизанськими формуваннями України часів радянсько-німецької війни
Похідні групи - групи які були створені ОУН («мельниківцями») та ОУНР («бандерівцями») з метою організації зі свідомих українців на українських землях органів місцевого самоуправління під час Другої Світової війни
Поліська Січ - підпільна збройна формація, створена на Поліссі (Північна Україна) влітку 1941 року
Східний вал - стратегічний оборонний рубіж німецьких військ на радянсько-німецькому фронті, створений до осені 1943 р. на лінії р. Нарва, Псков, Вітебськ, Орша, р. Сож, середній перебіг Дніпра, р. Молочна
Урок 41
Випалена земля - метод ведення війни за допомогою знищення всього корисного, того що може слугувати життєзабезпеченню або існуванню як військ противника, так і цивільного населення — на території, яку може бути зайнято противником
Депортація - примусове виселення окремих осіб, груп, народів із місця постійного проживання
Відбудова - процес відновлення зруйнованого війною промислового потенціалу, соціально-культурної сфери, повернення населення до мирного життя
Операція Вісла - примусове виселення українців, що проживали у прикордонних з УРСР районах Холмщини та Лемківщини, на Захід і Північ Польщі в 1947 р.
Урок 42
Ждановщина - система заходів радянського керівництва, пов’язаних з ім’ям секретаря ЦК ВКП(б) О. Жданова, що мали на меті відновлення ідеологічного контролю над суспільством.
Лисенківщина - період в біологічній науці й практиці, пов’язаний із проявом культу особи президента ВАСГНІЛ академіка Т. Лисенка, що виявилося в переслідуванні інакомислення в галузі сільгоспнауки, гоніннями на вчених-генетиків
Холодна війна - глобальна геополітична, економічна та ідеологічна конфронтація між СРСР і його союзниками, з одного боку, та США, країнами Західної Європи і їх союзниками — з іншого, що тривала з середини 1940-х до початку 1990-х років
Десталінізація - процес ліквідації та розвінчання культу особи і сталінської політичної системи, створеної радянським лідером Йосипом Сталіним. Сталінське керівництво було змінено після його смерті 5 березня 1953 року
Урок 43
Культ особи - безмірне звеличення особи, сліпе поклоніння, а іноді й обожнювання людини, яка займає найвище становище в політичній чи релігійній ієрархії, надмірне перебільшення заслуг, функцій і ролі лідера
Лібералізація - запровадження в суспільстві більшої політичної, економічної, духовної свободи; створення умов для рівної, вільної діяльності політичних партій та організацій
Політична реабілітація - виправдання, відновлення в правах незаконно засудженої особи або народу; скасування правових наслідків судового вироку щодо особи, необґрунтовано притягнутої до судової відповідальності.
Відлига - період 1953—1964 рр. в історії СРСР і УРСР, що характеризувався відмовою від крайніх прояв сталінського тоталітарного режиму й лібералізацією суспільно-політичного життя
Урок 44
Раднаргоспи - територіальні органи управління промисловістю в економічних районах у 1957—1965 рр., створені з метою ліквідації суперечок між галузевими й територіальними інтересами.
Шістдесятники - молоде покоління талановитих письменників, мітців і вчених періоду «відлиги», які боролися за оновлення радянського суспільства, збереження української мови та культури
Дисидентство - протистояння офіційній ідеології та політиці; виступ проти існуючого державного ладу чи загальноприйнятих норм певної країни
Хрущовки - дешеве житло, що масово споруджуватися в СРСР під час правління М.С. Хрущова
Урок 45
Застій - період 1964—1985 рр. в історії СРСР і УРСР, що характеризувався кризою в усіх сферах життя радянського суспільства
Дефіцит - перевищення видатків державного бюджету над прибутками, показник кризового стану державних фінансів, один із факторів розвитку інфляції
Розвинений соціалізм - радянська офіційна назва останнього десятиліття тоталітарної радянської дійсності
Номенклатура - склад службовців, призначених чи затверджених на посади вищими органами; панівний клас радянського суспільства, партійно-державне керівництво
Урок 46
Русифікація - комплекс заходів, спрямованих на витиснення української мови і культури (або мови та культури інших народів) повсюдним введенням російської мови і культури, що вживалися на українських землях, які знаходилися в складі Російської імперії, СРСР з ініціативи правлячих кіл
Самвидав - неофіційне копіювання й розповсюдження нелегальної літератури, що викривала політику радянського режиму
Тамвидав - книги, які завозилися різними людьми з-за кордону і поширювалися на території Радянського Союзу
Правозахисники - учасники дисидентського руху, які висували вимоги дотримання в СРСР основних прав і свобод людини, ознайомлення громадськості з Декларацією прав людини
Урок 47
Конституція розвинутого соціалізму - основний закон СРСР, прийнятий 7 жовтня 1977 року Верховною радою СРСР замість Конституції СРСР 1936 року
Перебудова - політичний курс радянського керівництва КПРС на чолі з М. Горбачовим на системну модернізацію радянського суспільства шляхом «революції згори», що реалізувався в СРСР у 1985—1991 рр.
Гласність - політика максимальної відвертості в діяльності державних і громадських організацій, надання можливості отримувати достовірну інформацію, дізнатися правди про історичне минуле, висловлювати власну думку
Плюралізм - політична система, за якою влада здійснює свої повноваження у взаємодії з опозиційними партіями і громадськими організаціями, яким держава забезпечує право вільно відстоювати свої інтереси.
Урок 48
Багатопартійність - наявність у суспільстві, державі двох-трьох і більше офіційно зареєстрованих політичних партій і рухів, що ведуть боротьбу за владу
Суверенітет - незалежність держави у зовнішніх справах і верховенство у внутрішніх справах
Інфляція - знецінення паперових грошей, що перебувають в обігу, падіння їх купівельної спроможності, яке супроводжується постійним зростанням цін на всі товари та послуги
Ринкові відносини - економічні відносини, що складаються в умовах багатоукладної ринкової економіки, вільної конкуренції і рівноправності суб’єктів господарювання
Урок 49
Референдум - в державному праві прийняття електоратом (виборцями) рішення з конституційних, законодавчих чи інших внутрішньо- чи зовнішньополітичних питань
Корупція - злочинне використання державними чиновниками та іншими посадовими особами своїх формальних прав із метою особистого збагачення
Тіньова економіка - частина економіки, яка працює поза межами державного контролю, регулювання, не сплачує обов’язкових платежів до бюджету країни
Помаранчева революція - кампанія протестів в Україні, організована і проведена прихильниками Віктора Ющенка, основного кандидата від опозиції на президентських виборах у листопаді — грудні 2004 року, після оголошення Центральною виборчою комісією попередніх результатів, згідно з якими нібито переміг його суперник — Віктор Янукович
Урок 50
Євромайдан - національно-патріотичні протестні акції в Україні, передусім, проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України.
Небесна сотня - збірна назва загиблих протестувальників, які мали безпосередній стосунок до ідеї та акції Євромайдану (Революції Гідності) у грудні 2013 — лютому 2014 року
Революція Гідності - політичні та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 2013 до лютого 2014 року, викликані спротивом проти відходу політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на Європейську інтеграцію та подальшою протидією цьому курсу
Сепаратизм - політика і практика відокремлення, відділення частини території (сецесії) держави з метою створення суверенної держави, дезінтеграцію країни, переходу до складу іншої держави (іредентизм) чи набуття статусу дуже широкої автономії
Урок 51
Антитерористична операція - комплекс заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення терористичних дій
Анексія - це насильницьке приєднання державою всієї або частини території іншої держави в односторонньому порядку. За міжнародним правом анексія — один з видів агресії і спричиняє міжнародно-правову відповідальність
Тимчасово окупована територія - частина території України, яка контролюється Російською Федерацією внаслідок анексії Криму, а також війни на сході України
Кіборги - назва українських вояків - захисників донецького аеропорту під час війни на сході України
Урок 52
Волонтерський рух - добровільна безкорисна суспільно корисна діяльність. Може здійснюватись і окремими людьми, і організаціями
Люстрація - заборона діячам високого рангу, які скомпрометували себе, впродовж певного часу або пожиттєво працювати на державній службі
Поліконфесійність - наявність багатьох релігійних течій на території однієї країни


help Помощь по сайту